خانه »»» مناقصات و مزایده ها
نوع فراخوانموضوعمهلت دریافت اسنادمهلت ارسال پیشنهادنتایج 
مناقصه پروژه توسعه و بازسازی قسمت های پراکنده از شبکه توزیع روستاهای حومه شرقی رفسنجان1399/07/281399/08/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه توسعه و بازسازی قسمت های پراکنده از شبکه توزیع آب رفسنجان 1399/08/05  مشاهده
مناقصه پروژه توسعه و بازسازی قسمت های پراکنده از شبکه توزیع روستاهای حومه غربی رفسنجان 1399/08/05  مشاهده
مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ترمیم و بازسازی تاسیسات آب ورفع اتفاقات شهرستانهای منوجان، قلعه گنج و رودبار1399/07/161399/07/28  مشاهده
مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی حرمه شهرستان فاریاب 1399/07/131399/07/28  مشاهده
مناقصه راهبری، بهره برداری ، تعمیر ونگهداری تاسیسات آب ورفع اتفاقات شهری وروستایی شهرستان بردسیر و توابع 1399/07/101399/07/21  مشاهده
مناقصه تامین خودرو ستاد شرکت آب و فاضلاب استان کرمان (محل اجرا سراسر استان) 1399/07/121399/07/22  مشاهده
مناقصه حفاری چاه ده کافی کرمان 1399/07/141399/07/28  مشاهده
مناقصه خرید ترانسفورماتور کم تلفات 20 کیلو ولت1399/07/081399/07/21  مشاهده
مناقصه اجرای پروژه آبرسانی به شهر زرند1399/07/071399/07/21  مشاهده
مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهرستان جیرفت،انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهرستان عنبرآباد 1399/07/011399/07/16  مشاهده
مناقصه تجدید مناقصه راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی شهرستان های زرند و کوهنان ،تجدید مناقصه راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی شهرستان شهربابک و توابع 1399/06/311399/07/14  مشاهده
مناقصه کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی بم، انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهرستان های نرماشیر، فهرج و ریگان ،1399/06/301399/07/14  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری ترمیم و بازسازی تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهرستان راور 1399/06/291399/07/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر، نگهداری،ترکیم و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب و رفع اتفاقات شهری و روستایی شهرستانهای کهنوج و فاریاب ،منوجان،قلعه گنج ،رودبار1399/06/271399/07/07  مشاهده
مناقصه حفاری چاههای شماره 3 محوطه و 49 کرمان 1399/06/231399/07/03  مشاهده
مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی شادیان بافت 1399/06/251399/07/10  مشاهده
مناقصه قرائت کنتور،توزیع قبوض،وصول مطالبات،کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز،اپراتوری و... شهرهای بردسیر و بافت کهنوج،منوجان1399/06/181399/07/01  مشاهده
مناقصه خرید ترانسفورماتور کم تلفات 20 کیلو ولت1399/06/131399/06/24  مشاهده
مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی عنبرآباد 1399/06/051399/06/20  مشاهده
مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهرستان جیرفت 1399/06/061399/06/20  مشاهده
مناقصه راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی شهرستان های زرند و کوهبنان ،شهربابک و توابع1399/06/031399/06/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام کلیه خدمات راهبری ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی بم ،نرماشیر،فهرج ،ریگان1399/06/061399/06/20  مشاهده
مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز و اپراتوری و ... شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج و ریگان 1399/06/011399/06/16  مشاهده
مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی حرمه شهرستان فاریاب1399/06/031399/06/17  مشاهده
مناقصه اجرای پروژه آبرسانی به شهر زرند1399/05/291399/06/12  مشاهده
مناقصه حفاری چاههای شماره 3 محوطه و 49 کرمان1399/05/301399/06/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تجهیزات سامانه پایش و راهبری تاسیسات آبرسانی به قلعه گنج1399/05/301399/06/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله پلی اتیلن 400 1399/05/301399/06/11  مشاهده
مناقصه قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، اپراتوری و ... منطقه یک شهرکرمان و منطقه کوهپایه 1399/05/291399/06/15  مشاهده
مناقصه اجرای مخزن 1000 مترمکعبی شماره 3 شهرستان رابر 1399/05/271399/06/10  مشاهده
مناقصه خرید سامانه تصفیه آب (حذف آرسنیک) 1399/05/251399/06/04  مشاهده
مناقصه برسانی به مجتمع روستایی شادیان بافت1399/05/251399/06/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید ترانسفورماتور کم تلفات 20 کیلوولت 1399/05/231399/06/03  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آبفا استان کرمان (مجتمع ستاد و برخی از شهرستان های استان کرمان) 1399/05/251399/06/05  مشاهده
مناقصه خرید تعدادی کلمپ تعمیراتی آزبست مورد نیاز 1399/05/201399/06/01  مشاهده
مناقصه برگزاری مناقصه تکمیل آبرسانی مجتمع روستایی میجان برگزاری مناقصه تکمیل آبرسانی به مجتمع روستایی دلفارد1399/05/231399/06/03  مشاهده
مناقصه خدمات پشتیبانی شرکت آبفا استان کرمان (مجتمع ستاد و شهرستان های استان کرمان) 1399/05/151399/05/28  مشاهده
مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی حرمه شهرستان فاریاب 1399/05/081399/05/23  مشاهده
مناقصه خرید پکیج کامل کلرزن مایعی با مخزن 1399/05/081399/05/20  مشاهده
مناقصه خرید پمپ کلرزن گازی1399/05/081399/05/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، اپراتوری ...   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید پمپ و الکتروموتور شناور 1399/04/291399/05/09  مشاهده
مناقصه خرید لوازم پلی اتیلن 1399/04/261399/05/07  مشاهده
مناقصه خرید تعدای کلمپ تعمیراتی آزبست1399/04/261399/05/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تجهیزات سامانه پایش و راهبری طرح آبرسانی به قلعه گنج 1399/04/221399/05/02  مشاهده
مناقصه حفاری چهار حلقه چاه کرمان 1399/04/051399/04/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید پمپ کلرزن مایعی 25 بار1399/04/011399/04/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای باقیمانده خط انتقال و بخشی از ناحیه A شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر جیرفت 1399/04/011399/04/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي حفاری چهار حلقه چاه کرمان ،حفاری پنج حلقه چاه زون جدید کرمان   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله آبده 5 و 6 اینچ 1399/02/301399/03/13  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل ساختمان اداری ستاد شرکت آب وفاضلاب استان کرمان1399/02/311399/03/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید کابل زمینی با عایق و روکش ترموپلاستیک و کابل افشان با هادی مس 1399/02/251399/03/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید پمپ کلرزن مایعی 25 بار 1399/02/251399/03/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله آبده 6 اینچ1399/02/071399/02/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید آنالایزر کدورت چاه آنلاین 1399/02/071399/02/18  مشاهده
مزایده خودروفروش هفت دستگاه از خودروهای دارای پلاک دولتی مازاد و مستعمل سبك وسنگين 1399/02/031399/02/15  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید الکترو موتور و پمپ شناور1399/01/091399/01/25  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تابلو برق VSD ایستگاه پمپاژ دهج و جوزم 1399/01/091399/01/25  مشاهده
مناقصه بازسازی شبکه آبرسانی کهوروئیه جیرفت 1399/01/201399/02/04  مشاهده
مناقصه حفاری چاه شماره14 حسین آباد کرمان 1399/01/201399/02/04  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط برق مخزن و چاههای زرند 1399/01/061399/01/20  مشاهده
مناقصه آبرسانی به شهر زرند 1398/12/251399/01/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید کابل تخت مسی افشان 1398/12/081398/12/19  مشاهده
مناقصه تکمیل ساختمان اداری ستاد شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 1398/12/111398/12/25  مشاهده
مناقصه حفاری چاه شماره14 حسین آباد کرمان 1398/12/041398/12/15  مشاهده
مناقصه قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات خلاف و اپراتوری و ... شهرستان های زرند، کوهبنان و راور1398/12/061398/12/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تابلو برق VSD ایستگاه پمپاژ دهج و جوزم1398/12/011398/12/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید الکترو موتور و پمپ شناور 1398/12/021398/12/12  مشاهده
مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع حوادث و اتفاقات شهرستان بافت1398/12/031398/12/13  مشاهده
مناقصه قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، گزارشات و اپراتوری و.... شهرستان های جیرفت و عنبرآباد 1398/11/301398/12/13  مشاهده
مناقصه قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجازو اپراتوری و ... منطقه یک شهرکرمان قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجازو اپراتوری و ... منطقه دو شهرکرمان 1398/11/291398/12/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه آبرسانی کهوروئیه جیرفت 1398/11/281398/12/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط برق مخزن و چاههای زرند 1398/11/281398/12/08  مشاهده
مناقصه انتخاب تامین کنندگان واجد صلاحیت (تولیدکنندگان) جهت تامین 90 تن پرکلرین 1398/11/241398/12/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تابلو کنترل هوشمند چاه 1398/11/171398/11/28  مشاهده
مناقصه اجرای باقیمانده خط انتقال و بخشی از ناحیه A شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر جیرفت 1398/11/161398/11/30  مشاهده
مناقصه عملیات اجرای آسفالت انشعابات فاضلاب پراکنده سطح شهر کرمان1398/11/121398/11/26  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید اتصالات چدن داکتیل 1000 1398/11/191398/12/01  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تابلوهای ایستگاه پمپاژ قلعه گنج 1398/11/151398/11/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تابلو فرمان ستاره مثلث1398/11/131398/11/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید کابل تخت مسی افشان 1398/11/151398/11/28  مشاهده
مناقصه قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، گزارشات و اپراتوری و.... شهرستان های جیرفت و عنبرآباد 1398/11/101398/11/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي حفاری چاه شماره 3 میان مدت کرمان ،حفاری چاه شماره14 حسین آباد کرمان 1398/11/121398/11/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي آبرسانی به شهر زرند1398/11/151398/11/30  مشاهده
مناقصه قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، گزارشات و اپراتوری و.... منطقه یک شهرکرمان قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، گزارشات و اپراتوری و ... منطقه دو شهرکرمان 1398/11/081398/11/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تابلو برق VSD ایستگاه پمپاژ دهج و جوزم 1398/11/071398/11/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید الکترو پمپ شناور1398/11/031398/11/14  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید پمپ کلرزن مایعی 10 بار و 16 بار 1398/11/031398/11/14  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید شیرآلات سر چاهی1398/11/031398/11/14  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و ایجاد شبکه توزیع و تاسیسات آب آشامیدنی شهری (گردشگری بافت) 1398/10/231398/11/07  مشاهده
مناقصه خرید تعدادی الکترو موتور و پمپ شناور1398/10/171398/10/29  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انتخاب تامین کنندگان واجد صلاحیت (تولید کنندگان) جهت تامین 90 تن پر کلرین1398/10/191398/11/06  مشاهده
مناقصه بازسازی و نصب انشعابات و تعویض کنتور منطقه 2 کرمان1398/10/141398/10/24  مشاهده
مناقصه خرید فلومتر مغناطیسی 6 و 8 اینچ با متعلقات مربوطه 1398/10/121398/10/23  مشاهده
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 250-355 1398/10/081398/10/19  مشاهده
مناقصه خرید الکتروپمپ شناور1398/10/081398/10/19  مشاهده
مناقصه تجهیز چاههای استان 1398/09/301398/10/10  مشاهده
مناقصه عملیات اجرای مرمت آسفالت محل های حفاری شده شبکه اصلی و فرعی فاضلاب شهر کرمان 1398/10/081398/10/23  مشاهده
مناقصه حفاری دو حلقه چاه گودر کرمان،حفاری چاه شماره 11 و چاه جدید دشت جوپاری1398/10/041398/10/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه آب جیرفت 1398/10/011398/10/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط 500 چدن داکتیل رفسنجان1398/09/281398/10/09  مشاهده
مناقصه اجرای باقیمانده خط انتقال و بخشی از ناحیه A شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر جیرفت 1398/09/281398/10/09  مشاهده
مناقصه حفاری دو حلقه چاه جیرفت ،حفاری سه حلقه چاه کرمان (شماره 70-68-38 ) 1398/09/241398/10/05  مشاهده
مناقصه خرید لوله چدن داکتیل 500 با واشر لاستیکی تایتونی 1398/09/201398/10/02  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی و نصب انشعابات و تعویض کنتور منطقه 1 کرمان بازسازی ونصب انشعابات وتعویض کنتور منطقه 2 کرمان 1398/09/191398/09/30  مشاهده
مناقصه خرید لوله چدن داکتیل 800 با واشر لاستیکی تایتونی 1398/09/201398/10/02  مشاهده
مناقصه ساختمان سامانه ارتقاء کیفی شهربابک،ساختمان سامانه ارتقاء کیفی فهرج 1398/09/161398/09/28  مشاهده
مناقصه حفاری 4 حلقه چاه رفسنجان1398/09/131398/09/25  مشاهده
مناقصه ساختمان سامانه ارتقاء کیفی شهر جیرفت 1398/09/131398/09/25  مشاهده
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 3551398/09/091398/09/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری بهره برداری تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی کرمان1398/09/031398/09/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي  1398/09/021398/09/13  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي حفاری سه حلقه چاه کرمان (شماره 70-68-38) 1398/08/291398/09/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ناحیه جنوب غربی شهر پاریز 1398/08/301398/09/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي حفاری دو حلقه چاه آب شرب شهر جیرفت1398/08/261398/09/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه آب جیرفت 1398/08/231398/09/04  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي عملیات اجرای مرمت آسفالت محل های حفاری شده شبکه اصلی و فرعی فاضلاب شهر کرمان1398/08/231398/09/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله پلی اتیلن 63-90-110 1398/08/021398/08/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری بهره برداری تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی کرمان1398/08/021398/08/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید کلمپ استیل 1398/07/251398/08/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه آب جیرفت1398/07/111398/07/22  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ناحیه جنوب غربی شهر پاریز1398/07/111398/07/22  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تامین وسائط نقلیه سبک با راننده1398/07/101398/07/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام امور خدماتی مورد نیاز ستاد وامورات تابعه ( همراه با ارزیابی کیفی )1398/07/081398/07/22  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انتخاب تامین کنندگان واجد صلاحیت (تولید کنندگان و یا نمایندگان رسمی آنها) جهت تامین تعداد 7000 دستگاه کنتور 1.2 نیمه خشک 160 R 1398/06/311398/07/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن 110-90-63 1398/06/311398/07/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدای کلمپ استیل 1398/06/311398/07/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط برق چاههای کهنوج و ایستگاه پمپاژ قلعه گنج1398/06/211398/07/01  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله پلی اتیلن 200 و 250 1398/06/141398/06/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خدمات پشتیبانی امور آب کرمان1398/06/121398/06/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام امور خدماتی مورد نیاز ستاد وامورات تابعه ( همراه با ارزیابی کیفی )1398/06/061398/06/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انتخاب تامین کنندگان (تولید کنندگان و یا نمایندگان رسمی آنها) واجد صلاحیت جهت تامین تعداد 7000 دستگاه کنتور 1.2 نیمه خشک 160R1398/06/031398/06/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط برق آبرسانی جوزم و دهج ( اجرای ملزومات برقی خط انتقال جوزم و دهج ) 1398/05/221398/06/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انتخاب تولیدکنندگان واجد صلاحیت جهت تامین مقداری لوله فولادی 800 1398/05/231398/06/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خدمات پشتیبانی ونگهداری وبروزرسانی شبکه و امنیت اطلاعات وخدمات سرویس دسک 1398/05/161398/05/26  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام امور خدماتی مورد نیاز ستاد وامورات تابعه ( همراه با ارزیابی کیفی )1398/05/121398/05/26  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تامین وسائط نقلیه سبک با راننده جهت استفاده امور آبفا شهرستان کرمان 1398/05/051398/05/15  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی الکتروموتور و پمپ شناور 1398/04/311398/05/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط برق چاههای کهنوج و ایستگاه پمپاژ قلعه گنج1398/04/231398/05/03  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي حفاری چاههای شماره 64 کرمان و 16 حسین آباد1398/04/171398/04/27  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تامین وسائط نقلیه سبک با راننده جهت استفاده امور آبفا شهرستان کرمان 1398/04/151398/04/25  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی خیابان و فرعی های دستغیب و میرزا آقاخان شمالی،بازسازی خیابان های قدوسی –شیخ احمد کافی-20 متری بهشتی1398/04/171398/04/27  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي حفاری دو حلقه چاه بم و بروات1398/04/171398/04/27  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری ، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب شهرستان بافت و توابع 1398/04/131398/04/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای ساختمان اداری لاله زار و حصارکشی اطراف آن1398/04/091398/04/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید شیرآلات برنزی و برنجی مورد نیاز خود1398/04/091398/04/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل آبرسانی جوزم و دهج ( اجرای ملزومات برقی خط انتقال جوزم و دهج ) 1398/04/031398/04/13  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط 1000 چدن داکتیل کرمان1398/04/031398/04/13  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي لوله کاروگیت دو جداره 200 تا 400 میلیمتر1398/04/301398/04/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب کوهبنان 1398/03/301398/04/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي عملیات اجرای مرمت آسفالت محل های حفاری شده شبکه اصلی و فرعی فاضلاب شهر کرمان 1398/03/301398/04/13  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث و تکمیل مخزن 3000 مترمکعبی رودبار و خط انتقال اطراف مخزن 1398/03/301398/04/13  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خدمات پشتیبانی مورد نیاز ستاد و تعدای از شهرهای تابعه (همراه با ارزیابی کیفی) 1398/03/201398/03/30  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری، بهره برداری ،نگهداری وتعمیر تاسیسات آب ورفع حوادث واتفاقات شبکه شهرستان شهربابک وتوابع. راهبری ، نگهداری وتعمیر تاسیسات آب ورفع حوادث شبکه آب شهرستان بافت وتوابع 1398/03/201398/03/30  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله فولادی اسپیرل 800-700-600-500-350-2001398/03/181398/03/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله پلی اتیلن 200 و 250 1398/03/181398/03/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي حفاری دو حلقه چاه بم و بروات1398/03/221398/04/01  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی و نصب انشعابات و تعویض کنتور های خراب منطقه یک کرمان. بازسازی و نصب انشعابات و تعویض کنتور های خراب منطقه دو کرمان. 1398/03/091398/03/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری، بهره برداری ،نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث واتفاقات شبکه شهرستان بم و توابع ، ریگان و توابع 1398/03/091398/03/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط برق 5 حلقه چاه کرمان ،خط برق چاههای کهنوج و ایستگاه پمپاژ قلعه گنج 1398/03/131398/03/25  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری اتصالات چدنی و فولادی1398/03/081398/03/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خدمات تایپ و تکثیر و امور دبیرخانه ستاد و امور آبفا 1398/03/081398/03/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل آبرسانی جوزم و دهج ( اجرای ملزومات برقی خط انتقال جوزم و دهج ) 1398/03/091398/03/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای ساختمان اداری و حصارکشی جوپار ،اجرای ساختمان اداری و حصارکشی لاله زار1398/03/041398/03/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، گزارشات و اپراتوری شهرستان شهربابک 1398/03/021398/03/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، گزارشات و اپراتوری شهرستان شهربابک 1398/03/021398/03/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای حصار مخازن شهرستان شهربابک 1398/02/311398/03/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث ایستگاههای پمپاژ شماره یک تا سه خط انتقال جوزم (تکمیل آبرسانی جوزم-دهج)1398/02/281398/03/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای حصار مخازن شهرستان انار 1398/02/261398/03/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه توزیع آب شهربابک 1398/02/281398/03/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید یک دستگاه سن استوریچ 1398/02/231398/03/04  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله چدن 500 با واشرهای مربوطه 1398/02/191398/02/30  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله پلی اتیلن 63-60-110-250 1398/02/191398/02/31  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری ، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب شهرستان شهربابک و توابع 1398/02/161398/02/26  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اصلاحیه آگهی های ب/52-7-8-9-10-11/98   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل آبرسانی جوزم و دهج (اجرای ملزومات برقی خط انتقال جوزم و دهج) 1398/02/121398/02/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید پمپ و الکتروموتور 1398/02/141398/02/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خدمات تایپ و تکثیر و امور دبیرخانه ستاد و امور آبفا کرمان خدمات پشتیبانی مورد نیاز ستاد و تعدادی از شهرهای تابعه (همراه با ارزیابی کیفی)1398/02/12   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث و تکمیل مخزن 3000 مترمکعبی رودبار و خط انتقال اطراف مخزن1398/02/141398/02/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط برق 5 حلقه چاه کرمان ،اجرای خط 1000 چدن داکتیل کرمان ،خط برق چاههای کهنوج و ایستگاه پمپاژ قلعه گنج 1398/02/121398/02/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث ایستگاههای پمپاژ شماره یک تا سه خط انتقال جوزم(تکمیل آبرسانی جوزم- دهج)1398/02/041398/02/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید سامانه تصفیه آب شهر سرچشمه1398/02/041398/02/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله فولادی 14 اینچ1398/02/051398/02/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید سامانه تصفیه آب شهر نرماشیر 1398/02/041398/02/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید سه دستگاه سامانه تصفیه آب شهر جیرفت 1398/02/041398/02/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید دو دستگاه سامانه تصفیه آب شهر شهربابک1398/02/041398/02/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید سامانه تصفیه آب شهر سرچشمه 1398/02/041398/02/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید سامانه تصفیه آب شهر فهرج 1398/02/041398/02/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات،کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک،گزارشات و اپراتوری ادارات تابعه شهرستان کرمان قرائت کنتور، توزیع قبوض،وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، ارزیابی املاک، گزارشات و اپراتوری شهرستان شهربابک1398/02/051398/02/15  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید سامانه تصفیه آب شهر ریگان1398/02/021398/02/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای حصار مخازن شهرستان انار1398/02/041398/02/14  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله آبده 6 اینچ با بوش 1398/01/281398/02/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید کابل گرد مسی افشان 1398/01/281398/02/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن 200-2501398/01/271398/02/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری،بهره برداری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و فاضلاب و رفع حوادث و اتفاقات شبکه شهرستان بم،ریگان و توابع 1398/01/281398/02/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری،بهره برداری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و فاضلاب و رفع حوادث و اتفاقات شبکه شهرستان کهنوج و منوجان و توابع راهبری،نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب شهرستان شهربابک و توابع1398/01/281398/02/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید سامانه تصفیه حذف آرسنیک به روش اکسیداسیون فیلتراسیون 1398/01/221398/02/02  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات ،کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک، گزارشات و اپراتوری ادارت تابعه شهرستان کرمان قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات ،کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک، گزارشات و اپراتوری شهرستان شهربابک1397/12/281398/01/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي  1398/01/081398/01/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي  1398/01/121398/01/26  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقدار لوله آبده 6 اینچ با بوش1398/01/081398/01/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید کابل گرد مسی افشان 1398/01/081398/01/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید پمپ و الکتروموتور1398/01/081398/01/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي عملیات اجرای 3200 متر لوله گذاری با لوله های 125 و 160 و 200 میلیمتر جهت نصب انشعابات فاضلاب پراکنده شهر کرمان1398/01/081398/01/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث و اتفاقات شبکه شهرستان بم، ریگان و توابع 1397/12/161397/12/26  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث و اتفاقات شبکه شهرستان های جیرفت و عنبرآباد راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب شهرهای زرند و کوهبنان و توابع 1397/12/161397/12/26  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید سامانه تصفیه حذف آرسنیک به روش اکسیداسیون فیلتراسیون 1397/12/151397/12/25  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه توزیع آب شهربابک1397/12/121397/12/26  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه آب خیابان و فرعی های دستغیب-میرزا رضای کرمانی-میرزا آقاخان شمالی   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه آب خیابان و فرعی های قدوسی،شیخ احمد کافی،20 متری بهشتی   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط برق 5 حلقه چاه کرمان 1397/12/111397/12/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي عملیات اجرای مرمت و آسفالت محل های حفاری شده شبکه اصلی و فرعی فاضلاب شهر کرمان1397/12/111397/12/25  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب شهر کوهبنان1397/12/111397/12/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن 200-250 1397/12/091397/12/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل آبرسانی جوزم-دهج (احداث ایستگاههای پمپاژ یک تا سه خط انتقال جوزم) 1397/12/091397/12/25  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه آبرسانی کهنوج1397/12/091397/12/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه آبرسانی قلعه گنج 1397/12/091397/12/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي مزایده آهن آلات و لوازم مازاد و مستعمل1397/12/121397/12/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای قسمتی از خط انتقال مخزن جیرفت 1397/12/011397/12/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط انتقال آب شهر منوجان 1397/11/301397/12/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث و تکمیل مخزن 3000 مترمکعبی گنبکی و تاسیسات جانبی 1397/12/041397/12/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث و تکمیل مخزن 3000 مترمکعبی رودبار و تاسیسات جانبی 1397/12/041397/12/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث و تکمیل مخزن 3000 مترمکعبی نودژ و تاسیسات جانبی 1397/12/041397/12/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله فولادی قطر 800 میلیمتر1397/11/291397/12/13  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله فولادی 250 1397/11/291397/12/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله پلی اتیلن 63-90-110 1397/11/291397/12/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل حفاظت فیزیکی مخازن بین راهی جبالبارز و باقیمانده طرح تامین آب جبالبارز   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید اسکلت فلزی 1397/11/181397/11/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید پمپ و الکتروموتور 1397/11/181397/11/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، گزارشات و اپراتوری شهرستان های بم و ریگان ،شهربابک 1397/11/181397/11/28  مشاهده
مزایده خودرومزایده خودروهای مازاد و مستعمل1397/11/211397/12/01  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله فولادی 250 1397/11/111397/11/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط برق 5 حلقه چاه کرمان1397/11/171397/11/27  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، گزارشات و اپراتوری منطقه یک شهرستان شهربابک و توابع 1397/10/291397/11/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن قطر 500 همراه با واشر مربوطه 1397/10/271397/11/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن داکتیل 300 با واشر مربوطه1397/10/271397/11/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت کنتور،وصول مطلبات و... مشترکین1397/10/271397/11/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل حفاظت فیزیکی مخازن بین راهی جبالبارز و باقیمانده طرح تامین آب جبالبارز1397/10/261397/11/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله 5 اینچ و10 اینچ فولادی1397/10/201397/10/30  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه توزیع آب شهرزرند و توابع1397/10/181397/11/02  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه توزیع آب خیابان شهید رجایی شهر کرمان 1397/10/101397/10/22  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب کرمان (شهداد و اندوهجرد) 1397/10/101397/10/22  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید اسکلت فلزی شامل تهیه مصالح،برشکاری،جوشکاری،زنگ زدایی،رنگ آمیزی،بارگیری،حمل و تخلیه در کارگاه 1397/10/081397/10/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن قطر 500 همراه با واشر مربوطه 1397/10/061397/10/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن داکتیل 300 با واشر مربوطه1397/10/061397/10/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی اتصالات پلی اتیلن مورد نیاز 1397/10/081397/10/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدای شیر فلکه برنزی و مغزی برنجی مورد نیاز1397/10/081397/10/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله150 و 200 چدن داکتیل با واشر مربوطه مورد نیاز 1397/10/061397/10/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی کنتور 2/1 مولتی جت نیمه خشک 160R مورد نیاز 1397/10/061397/10/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی پمپ و الکتروموتور مورد نیاز1397/10/061397/10/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای پروژه فاضلاب ناحیه جنوب غربی شهر پاریز 1397/09/241397/10/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه توزیع آب خیابان شهید رجایی کرمان1397/09/211397/10/01  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله کاروگیت در اقطار 200-250-315-4001397/09/211397/10/02  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله و اتصالات فاضلابی 1397/09/211397/10/02  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب کرمان (شهداد و اندوهجرد) 1397/09/151397/09/26  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات پراکنده نواحی A و E شهر کرمان 1397/09/171397/09/27  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله آبده 5 و6 اینچ با بوشن مربوطه 1397/09/081397/09/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری میلگرد، نبشی، سپری و ورق فولادی1397/09/061397/09/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری میلگرد آجدار نمره 12 و14و16و20و22 از نوع 3A مربوطه1397/09/061397/09/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله چدن داکتیل قطر 150 و 2001397/09/061397/09/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي رفع حوادث و اتفاقات آب شهرستان کرمان 1397/08/231397/09/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي مقداری اتصالات پلی اتیلن در اقطار مختلف1397/08/261397/09/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي مقداری لوله چدن 150-200 با واشر مربوطه 1397/08/261397/09/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي مقداری لوله پلی اتیلن 63-90-110 مورد نیاز خود 1397/08/261397/09/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تعدادی شیرآلات برنزی و مغزی برنجی 2/1 1397/08/251397/09/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی کنتور2/1 مورد نیاز 1397/08/251397/09/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ارائه خدمات پاسخگویی به خطوط تلفن 1221397/08/261397/09/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله چدن داکتیل قطر 150 و 2001397/08/181397/08/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید اسکلت فلزی (شامل : تهیه مصالح، برشکاری، جوشکاری، زنگ زدائی، رنگ آمیزی، بارگیری، حمل و تخلیه در کارگاه) 1397/08/141397/08/27  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش شرکت آبفای استان کرمان 1397/08/051397/08/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای شبکه فاضلاب ناحیه جنوب غربی شهر پاریز 1397/07/301397/08/14  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث و تکمیل مخزن 3000 مترمکعبی رودبار 1397/07/281397/08/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرهای شهربابک و خورسند به روش بیع متقابل1397/08/121397/09/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي رفع حوادث و اتفاقات آب شهرستان کرمان 1397/07/251397/08/05  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث و تکمیل مخزن 3000 مترمکعبی نودژ و تاسیسات جانبی احداث مخزن 3000 مترمکعبی گنبکی و تاسیسات جانبی احداث مخزن 26000 مترمکعبی زرند اجرای حصار مخازن توابع شهرستان زرند1397/07/26   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید توری پرسی آهنی 1397/07/261397/08/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي نصب تجهیزات جهت تامین روشنایی مخازن سطح استان 1397/07/241397/08/05  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی فلومتر مغناطیسی سایز 1501397/07/241397/08/05  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب کرمان (شهداد و اندوهجرد) 1396/10/171397/07/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تامین وسائط نقلیه سبک با راننده جهت استفاده در سطح استان 1397/07/141397/07/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری،بهره برداری، تعمیر و نگهداری از تاسیسات تامین و ذخیره شهرستان کرمان1397/07/071397/07/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي عملیات اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کرمان (نواحی A,D,E )-بازسازی شبکه توزیع آب شهر زرند و توابع1397/06/31   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای شبکه فاضلاب ناحیه جنوب غربی شهر پاریز 1397/06/251397/07/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي عملیات اجرای آسفالت انشعابات فاضلاب پراکنده سطح شهر کرمان 1397/06/191397/07/03  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری،بهره برداری ،نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث و اتفاقات شبکه شهرستانهای بافت و توابع ،بردسیر و توابع1397/06/26   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث و تکمیل مخزن 3000 مترمکعبی نودژ و تاسیسات جانبی احداث مخزن 3000 مترمکعبی گنبکی و تاسیسات جانبی احداث مخزن 1000 مترمکعبی خواجوشهر آبرسانی به شهرک امام علی بروات1397/06/151397/06/31  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای حصار مخازن شهربابک اجرای حصار مخزن s3 رفسنجان اجرای حصار مخزن آب 26000 زرند اجرای حصار مخازن آب شهرهای تابعه زرند1397/06/131397/06/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله فولادی 800 1397/06/121397/06/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ساخت ساختمان و حصار ساختمان اداری لاله زار1397/05/301397/06/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي عملیات اجرای آسفالت انشعابات فاضلاب پراکنده سطح شهر کرمان1397/05/251397/06/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه توزیع آب شهر زرند و توابع1397/05/181397/06/01  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی کنتور 1/2 مولتی جت نیمه خشک 160R 1397/05/131397/05/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری ، بهره برداری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث و اتفاقات شبکه شهرستانهای بافت و توابع ،بردسیر و توابع1397/05/081397/05/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه توزیع آّب شهر کوهبنان1397/05/041397/05/14  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تجهیز چاهها و ایستگاههای پمپاژ طرح آبرسانی به جبالبارز (طرح تله متری جبالبارز و پایش و راهبری تاسیسات)1397/05/061397/05/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله کاروگیت 200 و 250 کوپلر سرخود1397/04/311397/05/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خدمات پشتیبانی و نگهداری و بروز رسانی شبکه و خدمات سرویس دسک1397/04/271397/05/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط انتقال آّب کهنوج از دشت رضاآباد1397/04/211397/05/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر کرمان به روش بیع متقابل (مزایده) شماره 4 /الف/4-97 ف1397/04/281397/05/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل حصار مخازن آب 26000 زرند تکمیل حصار مخازن آب شهرهای توابع زرند1397/04/171397/04/27  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام خدمات تنظیف ساختمانها- نگهداری از فضای سبز و تاسیسات ساختمانها ، خدمات رانندگی و پاسخگویی تلفنخانه فیلمبرداری و عکاسی و تخلیه وبارگیری کالای انبار و سرایداری امورآب شهرستان کرمان1397/04/161397/04/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام خدمات تنظیف ساختمانها- نگهداری از فضای سبز و تاسیسات ساختمانها ، خدمات رانندگی و پاسخگویی تلفنخانه فیلمبرداری و عکاسی و تخلیه وبارگیری کالای انبار و سرایداری امورآب شهرستان کرمان1397/04/161397/04/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي عملیات اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کرمان (نواحی A,D,E) اجرای 3200 متر لوله گذاری با لوله های سایز 125،160 و 200 میلیمتر جهت نصب انشعابات فاضلاب پراکنده در سطح شهر کرمان1397/04/161397/05/01  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث و تکمیل مخزن 3000متر مکعبی بلوک و تاسیسات جانبی احداث مخزن 1000متر مکعبی خواجو شهر و تاسیسات جانبی آبرسانی شهرک امام علی بروات1397/04/111397/04/25  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA 770 به همراه شاسی سیار و کانوپی مورد نیاز 1397/04/071397/04/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری،بهره برداری،نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث و اتفاقات شبکه شهرستان های بافت و توابع،بردسیر و توابع1397/04/141397/04/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تجهیز چاههای استان 1397/04/071397/04/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث و تکمیل مخزن 3000 مترمکعبی نودژ و تاسیسات جانبی1397/04/031397/04/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله فولادی از اقطار 400-350-250-150 میلیمتری 1397/03/301397/04/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید کنتور 2/1 1397/03/311397/04/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله کاروگیت 200 و 250 کوپلر سرخود 1397/04/051397/04/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید کابل مسی 1397/03/301397/04/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل حصار مخازن آب شهربابک – خاتون آباد،تکمیل حصار مخازن آب s3 رفسنجان1397/03/311397/04/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل حصار مخازن آب 26000 زرند ، تکمیل حصار مخازن آب شهرهای توابع زرند 1397/03/271397/04/04  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام خدمات تنظیف ساختمانها، نگهداری از فضای سبز و تاسیسات ساختمانها، خدمات رانندگی و پاسخگویی تلنخانه ،فیلمبرداری و عکاسی و تخلیه و بارگیری کالای انبار و سرایداری ستادو امور آب کرمان1397/03/171397/03/27  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری کابل مسی 1397/03/111397/03/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث و تکمیل مخزن 3000 مترمکعبی بلوک و تاسیسات جانبی احداث مخزن 1000 مترمکعبی خواجوشهر و تاسیسات جانبی آبرسانی شهرک امام علی بروات،1397/03/201397/04/02  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله پلی اتیلن 63-90-110-200-250-400 1397/03/091397/03/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله پلی اتیلن 400 1397/03/091397/03/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله پلی اتیلن 63-90-110 1397/03/091397/03/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی لوله کاروگیت 200-250 1397/03/061397/03/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله فولادی 800 1397/03/101397/03/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ساخت و نصب دریچه های ایمن و نصب هواکش های مخازن سطح استان کرمان1397/03/071397/03/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل حصار مخازن آب شهربابک-خاتون آباد،تکمیل حصار مخزن آب s3 رفسنجان1397/03/091397/03/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث و تکمیل مخزن 3000 مترمکعبی نودژِ و تاسیسات جانبی1397/03/071397/03/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای سیستم حفاظت هوشمند مخزن شصت هزار شامل : تامین تجهیزات،نصب، زاه اندازی ، آموزش و بهره برداری   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی گنبکی و تاسیسات جانبی1397/03/071397/03/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل حصار مخازن شهرستان کرمان 3 (قریه العرب،میان مدت،فرهنگیان)1397/03/051397/03/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب کرمان 1397/02/301397/03/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن به قطر 63-90-110 میلیمتر1397/02/261397/03/05  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله پلی اتیلن به قطر 400 میلیمتر1397/02/261397/03/05  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله پلی اتیلن به قطر 63-90-110-200-250-400 میلیمتر 1397/02/261397/03/05  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب کرمان 1397/02/301397/02/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب کرمان 1397/02/301397/02/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای شبکه فاضلاب در نواحی پراکنده سطح شهر کهنوج بخشی از نواحی A,B,F,G1397/02/201397/03/05  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی پمپ و الکتروموتور 1397/02/181397/02/29  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن 400 1397/02/131397/02/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي نصب تجهیزات جهت تامین روشنایی مخازن سطح استان1397/02/041397/02/15  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر پاریز به روش بیع متقابل   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ساخت و نصب دریچه های ایمن و نصب هواکش های مخازن سطح استان کرمان1397/02/021397/02/15  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و بازسازی شبکه آب کرمان 1397/01/281397/02/15  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث مخزن، توسعه و بازسازی شبکه1397/01/231397/02/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ساخت حصار مخزن، احداث مخزن1397/01/271397/02/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي  1397/01/201397/02/04  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي نصب تجهیزات جهت تامین روشنایی مخازن سطح استان 1396/12/091396/12/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن سایز 150 -200 -250 1396/12/281396/1/18   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای پروژه تکمیل مخازن و خط انتقال آب جبالبارز تا مخزن 1396/12/271396/1/18   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن 200 و 250 مورد نیاز خود 1396/12/271397/1/18   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب کرمان1396/12/161396/12/26  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث مخزن 1000 متر معکبی خواجوشهر 1396/12/131396/12/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و بازسازی شبکه آب کرمان 1396/12/131396/12/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث مخزن آب 2000 مترمکعبی شهر پاریز و تاسیسات جانبی 1396/12/131396/12/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای حصار بلوکی مخزن آب s3 رفسنجان1396/12/101396/12/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن داکتیل 200-150-250 با واشر های مربوطه 1396/12/101396/12/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن 200-150-250 با واشر های مربوطه 1396/12/091396/12/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله جدار 14 اینچ فولادی 1396/12/091396/12/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای مرمت و آسفالت مسیرهای حفاری شبکه فاضلاب در سطح شهر کرمان 1396/12/101396/12/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل حصار مخازن شهرستان کرمان2 (چترود، زنگی اباد، باغین)،تکمیل حصار مخازن شهرستان کرمان3 (قریه العرب، میان مدت، فرهنگیان)1396/12/061396/12/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای قسمتی از خط انقال آب هماشهر 1396/12/091396/12/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل حصار مخازن آب شهرستان شهربابک1396/12/091396/12/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ساخت حصار مخازن بافت و توابع1396/12/091396/12/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و بازسازی شبکه آب جیرفت1396/12/061396/12/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث و تکمیل مخزن 3000 متر مکعبی نودژ و تاسیسات جانبی،احداث مخزن 2000متر مکعبی زرند و تاسیسات جانبی 1396/12/031396/12/14  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی بم و توابع1396/11/301396/12/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی و احداث حوضچه و استاندار سازی انشعابات بم و بروات،بازسازی شبکه و انشعابات بم و بروات1396/12/031396/12/14  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث مخزن آب 3000 مترمکعبی نظام شهر و تاسیسات جانبی،احداث مخزن آب 3000 مترمکعبی گنبکی و تاسیسات جانبی1396/12/021396/12/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ادامه عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب با لوله پلی اتیلن به قطر 1200 میلیمتر واقع در بلوار جهاد شهر کرمان1396/12/021396/12/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل حصار مخزن آب 26000 زرند،تکمیل حصار مخازن آب توابع شهرستان زرند1396/12/021396/12/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل حصار مخازن شهرستان کرمان،تکمیل حصار مخازن شهرستان سیرجان1396/11/291396/10/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری،بهره برداری، نگهداری وتعمیرتاسیسات آب ورفع حوادث واتفاقات شبکه شهرستان های بافت وتوابع، بردسیروتوابع1396/11/301396/12/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی پمپ و الکتروموتور 1396/11/251396/11/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن قطر 400 1396/11/231396/11/05  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید لوله پلی اتیلن قطر 200 – 110 – 90 - 63 1396/11/191396/12/05  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي لوله چدن داکتیل 200- 150- 250 با واشرهای مربوطه 1396/11/231396/12/05  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و بازسازی شبکه آب کرمان 1396/11/191396/12/02  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی و نصب انشعابات آب منطقه یک /1 کرمان ،بازسازی و نصب انشعابات آب منطقه دو /2 کرمان1396/11/211396/12/03  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت وتوزیع ، وصول مطالبات معوقه و اپراتوری ادارات تابعه شهرستان کرمان 1396/11/181396/11/29  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خطوط پراکنده فاضلاب ناحیه A شهر کرمان ،اجرای شبکه فاضلاب بخشی از نواحی AوBو FوG شهر کهنوج 1396/11/231396/12/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تجهیز چاههای استان 1396/11/211396/12/05  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ساخت دیوار حصار مخزن رهجرد جیرفت ،ساخت حصار مخازن آب بافت و توابع 1396/11/181396/11/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ساخت و نصب دریچه های ایمن و نصب هواکشهای مخازن سطح استان کرمان 1396/11/191396/12/02  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و بازسازی شبکه آب جیرفت1396/11/151396/11/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن 200-150-250 با واشر های مربوطه 1396/11/161396/11/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن در اقطار 63-90-110 1396/11/161396/11/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله جدار 14 اینچ فولادی 1396/11/161396/11/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن 200و 250 مورد نیاز خود را از طریق تولید کنندگان 1396/11/161396/11/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي مقداری لوله پلی اتیلن۲۰-۲۵ - ۳۲-۴۰-۵۰-۶۳-۹۰-۱۱۰ 1396/11/121396/11/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن 300 با واشرهای مربوطه1396/11/121396/11/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث و تکمیل مخزن 3000 مترمکعبی نودژ و تاسیسات ،احداث مخزن 2000 مترمکعبی زرند و تاسیسات جانبی1396/11/151396/11/25  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن 700 با واشر مربوطه 1396/11/051396/11/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث مخزن آب 3000 مترمکعبی نظام شهر و تاسیسات جانبی،احداث مخزن آب 3000 مترمکعبی گنبکی و تاسیسات جانبی1396/11/121396/11/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی و احداث حوضچه و استاندارد سازی انشعابات بم و بروات،بازسازی شبکه و انشعابات بم و بروات1396/11/051396/11/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و بازسازی شبکه آب کرمان 1396/11/041396/11/14  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات معوقه وکشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز ، تغییرات املاک و اپراتوري مشتركين شهرهاي کهنوج ومنوجان و توابع آنها 1396/11/041396/11/14  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آّب و رفع حوادث و اتفاقات شبکه شهرستان های کهنوج،منوجان، بم، ریگان و توابع1396/11/071396/11/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت کنتور، توزیع قبوض،وصول مطالبات معوقه و کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز ، تغییرات املاک و اپراتوری مشترکین شهرهای جیرفت و عنبرآباد و توابع آنها 1396/10/281396/11/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت ،توزیع قبوض،وصول مطالبات کرمان، بردسیر ، بافت و توابع1396/10/281396/11/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن 300 با واشرهای مربوطه1396/10/271396/11/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن 20-25-32-40-50-63-90-110 مورد نیاز خود 1396/10/271396/11/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن 63-90-110-200 مورد نیاز خود را از طریق تولید کنندگان آنها 1396/10/191396/10/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خطوط پراکنده فاضلاب ناحیه A شهر کرمان،اجرای شبکه فاضلاب بخشی از نواحی Aو B وF وG شهر کهنوج1396/10/211396/11/02  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت کنتور، توزیع قبوض ، وصول مطالبات معوقه و کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز ، تغییرات املاک و اپراتوری مشترکین شهرهای بم و ریگان 1396/10/171396/10/27  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ادامه عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب با لوله پلی اتیلن به قطر 1200 میلیمتر واقع دربلوار جهاد شهر کرمان 1396/10/181396/10/30  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی بم و توابع 1396/10/141396/10/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت و توزیع، وصول مطالبات معوقه و اپراتوری ادارات تابعه شهرستان کرمان1396/10/141396/10/25  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت کنتور، توزیع قبوض ، وصول مطالبات معوقه و کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز ، تغییرات املاک و اپراتوری مشترکین شهرهای کهنوج و منوجان و توابع آنها 1396/10/141396/10/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای 3200 متر لوله گذاری با لوله های سایز 125 ، 160 و 200 میلیمتر جهت نصب انشعابات فاضلاب پراکنده در نواحی A&D&E شهر کرمان1396/10/131396/10/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای عملیات فرآیند یکپارچه تأمین منابع مالی، اجرا و نیز وصول درآمدهای حاصل از آن را برای اجرای شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات قسمتی از شهر کرمان 1396/10/161396/10/30  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعداد فلومتر مغناطیسی مورد نیاز خود1396/10/021396/10/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن۶۳-۹۰-۱۱۰-۲۰۰1396/09/301396/10/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تجهیز چاههای استان 1396/09/301396/10/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت و توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری مشترکین آب 1396/09/30   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت کنتور، توزیع قبوض ، وصول مطالبات جاری و معوقه و اپراتوری و سایر خدمات مشترکین1396/10/021396/10/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ادامه عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب با لوله پلی اتیلن به قطر ۱2۰۰ میلیمتر واقع در بلوار جهاد شهر کرمان 1396/09/221396/10/02  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی بم و توابع 1396/09/181396/09/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خدمات پاسخگویی به خطوط تلفن مرکز 122 استان 1396/09/161396/09/27  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی کنتور 2/1 نیمه خشک و یکدستگاه میز تست کنتور خانگی 1396/09/191396/09/29  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث 1396/09/131396/09/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری سیم خاردار مورد نیاز 1396/09/091396/09/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری آهن الات شامل (نبشی میلگرد، سپری،تسمه)1396/09/091396/09/19  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای انشعابات فاضلاب خانگی شهرستان کهنوج1396/09/141396/09/26  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سیرجان 1396/09/091396/09/25  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی پمپ و الکترو موتور شناور 1396/09/111396/09/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر کرمان1396/09/081396/09/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران 1396/09/051396/09/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آّب و رفع حوادث شبکه1396/08/171396/08/29  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری و سایر خدمات مشترکین شهرهای شمالی استان کرمان 1396/07/241396/08/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب سیرجان1396/07/271396/08/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب 1396/07/231396/08/04  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر کرمان 1396/07/191396/07/29  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش شرکت آبفای استان کرمان 1396/07/061396/07/22  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه : قرائت ، توزیع و وصول مطالبات و اپرتوری و سایر خدمات مشترکین شهرهای شمالی 1396/07/061396/07/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تامین وسائط نقلیه سبک با راننده جهت استفاده در سطح استان1396/07/021396/07/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام امور عالیه و کارگاهی ساختمان اداری جدیدالاحداث شرکت آب و فاضلاب استان کرمان (فراخوان)1396/06/31   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي مناقصات راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آّب و رفع حوادث شبکه آب 1396/06/301396/07/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه احداث مخزن آب 3000 مترمکعبی شهر گلزار و تاسیسات جانبی1396/06/301396/07/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تعدادی دستگاه تصفیه آب شرب مجهز به سیستم حذف آرسنیک و RO 1396/06/151396/06/25  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری وسایر خدمات مشترکین شهرهای شمالی استان کرمان 1396/06/161396/06/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه اجرای 3200 متر لوله گذاری 125،160،200 میلیمتر جهت نصب انشعابات فاضلاب پراکنده در نواحی A،D وE شهر کرمان1396/06/121396/06/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه احداث مخزن آب 3000 مترمکعبی شهر گلزار و تاسیسات جانبی 1396/06/051396/06/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش شرکت آبفای استان کرمان 1396/05/291396/06/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خریدمقداری لوله فولادی 800 مورد نیاز خود 1396/05/171396/05/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی اتصالات چدنی مورد نیاز خود1396/05/171396/05/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر کرمان1396/05/161396/05/26  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی کنتور 2/1 مولتی جت نیمه خشک مورد نیاز1396/05/141396/05/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن مورد نیاز 1396/05/141396/05/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش شرکت آبفای استان کرمان 1396/05/121396/05/22  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله فولادی 800 مورد نیاز خود1396/05/121396/05/22  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن 355 مورد نیاز خود1396/05/121396/05/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب شهربابک، خرسند، خاتون آباد1396/05/121396/05/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه اجرای خط برق دو حلقه چاه جدید قلعه گنج 1396/05/051396/05/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی لوله پلی اتیلن 63-90-110-200 مورد نیاز خود 1396/04/24   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب شهربابک ، خورسند، خاتون آباد 1396/04/22   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تعدادی کنتور 1.2 مورد نیاز خود1396/04/211396/04/31  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه احداث مخزن آب 3000 مترمکعبی شهر رابر 1396/04/141396/04/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله فولادی 300 و 400 1396/04/021396/04/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن 315 1396/04/021396/04/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 17/الف/3-96 م1396/03/311396/04/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه احداث مخزن آب 3000 مترمکعبی شهر رابر 1396/03/281396/04/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری کابل تخت مسی 50×3 و70×3 و کابل گرد آلومینیومی 95+185×3 1396/03/241396/04/03  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی پمپ و الکتروموتور مورد نیاز خود1396/03/241396/04/03  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن 63-90-110 مورد نیاز خود 1396/03/241396/04/03  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله کاروگیت کوپلر سرخود 200-400-500-600-1200 مورد نیاز خود1396/03/181396/03/29  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي مقداری لوله فولادی 300-400مورد نیاز خود 1396/03/181396/03/29  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای 3200 متر لوله گذاری 125،160،200 میلیمتر جهت نصب انشعابات فاضلاب سطح شهر کرمان 1396/03/081396/03/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن سایز 400 مورد نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان1396/03/161396/03/27  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سیرجان با قطر 1200 میلیمتر 1396/03/091396/03/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام خدمات پشتیبانی و رفع حوادث و اتفاقات شبکه آبرسانی شهرستان کرمان1396/03/041396/03/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تجهیز چاههای استان 1396/02/281396/03/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل و آسفالت محوطه تصفیه خانه فاضلاب شهر کهنوج1396/02/301396/03/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تامین وسائط نقلیه سبک با راننده (مربوط به امور آب شهرستان کرمان) 1396/02/271396/03/07  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط انتقال آب شهر بهرمان1396/02/311396/03/13  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای شبکه فاضلاب مسکن مهر جیرفت ناحیه B & A 1396/02/271396/03/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن داکتیل قطر 400 مورد نیاز خود 1396/02/261396/03/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله فولادی 400-300مورد نیاز خود 1396/02/251396/03/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله کاروگیت کوپلر سرخود با اقطار 200-400-500-600-1200 همراه با واشرهای مربوطه 1396/02/251396/03/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای بخشی از شبکه و خطوط انتقال فاضلاب ماهان1396/02/191396/02/30  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تجهیز چاههای استان 1396/02/131396/02/24  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام خدمات تنظیف ساختمانها،نگهداری از فضای سبز و تاسیسات ساختمانها، خدمات رانندگی و پاسخگویی تلفنخانه ستاد، امور آب کرمان ، جیرفت و راور 1396/02/071396/02/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي فروش مقداری از لوازم و لوله و اتصالات مازاد و مستعمل خود را از طریق مزایده عمومی 1396/02/11   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید پکیج تصفیه فاضلاب 800 مترمکعب مورد نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان یا نمایندگان رسمی آنها 1396/02/121396/02/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن داکتیل 400 مورد نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان1396/02/061396/02/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه اجرای شبکه فاضلاب مسکن مهر جیرفت ناحیه A&B 1396/02/071396/02/18  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام خدمات پشتیبانی و رفع حوادث و اتفاقات شبکه آب شهر کرمان 1396/01/281396/02/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام خدمات پشتیبانی و رفع حوادث و اتفاقات شبکه آب شهر کرمان 1396/01/281396/02/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن داکتیل 600 مورد نیاز 1396/01/301396/02/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله فولادی مورد نیاز 1396/01/301396/02/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي آبرسانی به شهرک امام علی بروات،بازسازی خط انتقال 700 چدن داکتیل بم1396/01/16   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط انتقال آب نجف شهر 1396/01/16   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تکمیل مخازن 500 و1000 مترمکعبی جبالبارز1395/12/26   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه توزیع آب شهر زرند،اجرای لوپ های اصلی شهر زرند1396/01/09   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث ساختگاه مخزن15000 مترمکعبی آب شرب R 2 شهر رفسنجان   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي جرای قسمتی از خط 1000 چدن داکتیل کرمان1395/12/25   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي مناقصات حفاری چاه1395/12/11   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه آبرسانی به دهج و جوزم (بخش انتهایی 36 کیلومتر)1395/12/121395/12/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن قطر 1000 با واشرهای مربوطه مورد نیاز 1395/12/111395/12/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله فولادی 250 و 300 مورد نیاز خود 1395/12/111395/12/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن 355 مورد نیاز خود1395/12/111395/12/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه اجرای انشعابات و خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب نواحی A و E شهر کرمان 1395/12/141395/12/24  مشاهده
مزایده خودرواجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کهنوج را با برآورد 16.995.975.508 ریال 1395/12/08   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای خط انتقال آب چشمه امام رضا 1395/11/18   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه احداث مخزن 1000 مترمکعبی شهر قلعه گنج همراه با تاسیسات جانبی و خط انتقال آن   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای فونداسیون ساختمان اداری جدید ستاد 1395/11/13   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه توزیع آب بم و توابع 1395/11/07   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کهنوج1395/11/12   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری چدن داکتیل قطر 500 و 200 مورد نیاز خود 1395/11/06   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای 3200 متر لوله گذاری 125 و 160 و 200 میلیمتر جهت نصب انشعابات فاضلاب بلوار جهاد و انشعابات پراکنده نواحی A,D,E شهر کرمان 1395/11/06   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه بازسازی قسمتی از خط آبرسانی شهر پاریز 1395/11/07   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه اجرای شبکه فاضلاب مسکن مهر جیرفت ناحیه C&D1395/11/051395/11/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي مخرید مقداری لوله پلی اتیلن در اقطار 315-400 مورد نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان یا نمایندگان رسمی آنها   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی لوله فولادی قطر 4001395/11/021395/11/12  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه اجرای خط انتقال و ایستگاه پمپاژ شهر سیرجان (طرح میان مدت) 1395/10/271395/11/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خریداری یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب با ظرفیت 800 مترمکعب در روز مورد نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان 1395/10/291395/11/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب ( ناحیه ٍE ) خیابان سده وکوچه های فرعی شهر کرمان 1395/10/211395/10/30  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي احداث مخزن 1000مترمکعبی شهر قلعه گنج همراه باتاسیسات جانبی وخط انتقال آن 1395/10/211395/10/02  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله چدن داکتیل قطر 500 مورد نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان یا نمایندگان رسمی آنها1395/10/161395/10/26  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت و توزیع، وصول مطالبات معوقه و اپراتوری مشترکین شهرهای تابع کرمان و شهر کهنوج و توابع 1395/10/091395/10/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی شبکه توزیع آب بم و توابع1395/10/091395/10/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای فونداسیون ساختمان اداری جدید ستاد   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب بافت و رابر   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای عملیات فرآیند یکپارچه تامین منابع مالی، اجرا و نیز وصول درآمدهای حاصل از آن را برای اجرای شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات قسمتی از شهر کرمان   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی جیرفت و توابع1395/09/251395/10/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت و توزیع، وصول مطالبات معوقه و اپراتوری شهرستان کرمان 1395/09/241395/10/05  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ادامه عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب با لوله پلی اتیلن به قطر 1200 میلیمتر واقع در بلوار جهاد شهر کرمان –حدفاصل سه راه عطار تا خیابان فردوسی 1395/09/151395/09/25  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه وبازسازی شبکه های آبرسانی شهرستانهای زرند- بافت و رابر1395/09/091395/09/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و بازسازی شبکه های آبرسانی شهرستانهای رفسنجان- خاتون آباد شهربابک 1395/09/041395/09/15  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و بازسازی شبکه های آبرسانی شهرستان های کرمان-سیرجان- جیرفت   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي توسعه و بازسازی شبکه های آبرسانی شهرستان های کرمان-سیرجان- جیرفت 1395/09/02   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي مزایده خودروو مزایده لجن پسماند   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت و توزیع، وصول مطالبات معوقه آب و فاضلاب و اپراتوری شهر کرمان و ادارات تابعه شهر کرمان1395/08/251395/09/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت و توزیع، وصول مطالبات معوقه و اپراتوری شهر جیرفت و توابع1395/08/241395/09/04  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تامین وسائط نقلیه سبک با راننده جهت استفاده در سطح استان 1395/08/121395/08/22  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه اجرای 700 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در سطح شهر کهنوج   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمان   مشاهده
مزایده خودرو    مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر رفسنجان به روش بیع متقابل (مزایده)   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي مناقصه های نصب انشعابات طرح فاضلاب شهر کهنوج   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمان   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي طراحی، اجرا و بهره برداری از تاسیسات ارتقاء کیفی آب شرب و پخت و پز 5 شهر استان کرمان (شهرهای خاتون آباد،زیدآباد، هماشهر، پاریز و نگار)   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمان1395/06/061395/06/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت وتوزيع ،وصول مطالبات معوقه آب واپراتوری شهر بم وتوابع 1395/06/101395/06/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 1395/06/061395/06/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي پروژه اجرای 3200 متر لوله گذاری سایز 125و 160 و 200 میلیمتر جهت نصب انشعابات فاضلاب محدوده خیابان 24 آذر و انشعابات پراکنده نواحی E-D-A شهر کرمان1395/05/281395/06/08  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمان1395/05/181395/05/28  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی انشعابات و شبکه و نصب انشعابات بخشی از شبکه توزیع آب منطقه 1 کرمان 1395/05/071395/05/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی انشعابات و شبکه و نصب انشعابات بخشی از شبکه توزیع آب منطقه 1 کرمان 1395/05/071395/05/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کهنوج1395/04/311395/05/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری شده طرح فاضلاب کرمان1395/04/291395/05/11  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي طراحی، تهیه، اجرا ،نصب و راه اندازی و بهره برداری آزمایشی پکیج های تصفیه فاضلاب مسکن مهر شهر جیرفت به روش EPC 1395/04/201395/04/30  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب شهر کهنوج 1395/04/151395/04/26  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید مقداری لوله پلی اتیلن 400 مورد نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان یا نمایندگان رسمی آنها 1395/04/101395/04/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي  1395/04/101395/04/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدای لوله چدن داکتیل تایتونی به قطر 1000 همراه با واشرهای مربوطه1395/04/101395/04/21  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت وتوزيع ،وصول مطالبات معوقه آب واپراتوری مشترکین شهرستانهای شهربابک و زرند   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي طراحی ،تهیه ، اجرا، نصب و راه اندازی و بهره برداری آزمایشی پکیج های تصفیه فاضلاب مسکن مهرشهرجیرفت به روش EPC   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای 550 فقره انشعاب خانگی فاضلاب شهر کهنوج1395/03/301395/04/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي تعميرالكتروپمپ هاي شناور معيوب موجود درانبارستاد شركت 1395/03/261395/04/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی انشعابات وشبکه ونصب انشعابات بخشی ازشبکه توزیع آب منطقه 1 و 2 کرمان   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي بازسازی انشعابات وشبکه ونصب انشعابات منطقه 1 و 2 کرمان1395/03/271395/03/06  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي قرائت و توزيع ،وصول مطالبات معوقه آب واپراتوری شهرستانهای شهربابک و زرند 1395/03/121395/03/23  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای عملیات فرآیند یکپارچه تأمین منابع مالی، اجرا و نیز وصول درآمدهای حاصل از آن را برای اجرای شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات قسمتی از شهر کرمان1395/03/061395/03/17  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری و به روز رسانی شبکه و خدمات سرویس دیسک نرم افزار و سخت افراز در سطح استان کرمان 1395/03/051395/03/16  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید تعدادی لوله فولادی درز مستقیم 200 مورد نیاز 1395/02/221395/03/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي نصب و استقرار سامانه خورشیدی مورد نیاز خود را از طریق تولید کنندگان یا نمایندگان رسمی آنها 1395/02/221395/03/10  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي خرید یک دستگاه جذب اتمی مورد نیاز خود را از طریق تولید کنندگان یا نمایندگان رسمی آنها 1395/02/221395/3/10   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجراي قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کهنوج نواحی K-J-L 1395/02/091395/02/20  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي انجام خدمات تنظیف و نگهداری ساختمانها و فضای سبز ستاد و امور آب کرمان1395/01/301395/02/09  مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي حفاري 6 حلقه چاه آب آشاميدني   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجراي خط انتقال قلعه گنج (از محل اعتبارات عمراني )،اجراي 550فقره انشعاب فاضلاب خانگي كهنوج ( از محل اعتبارات داخلي )   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي     مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي طراحی، اجرا و بهره برداری از تاسیسات ارتقاء کیفی آب شرب و پخت و پز 9شهر استان کرمان   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي آگهی فراخوان ارزیابی کیفی توان اجرایی پیمانکاران   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي     مشاهده

تلفن:٣٣٢٢٤٨٠٠-٠٣٤ تلفن گویا: ۱۵۲۲

تلفن واحد اتفاقات آب و فاضلاب: ۱۲۲

پست الکترونیکی:Info(at)abfakerman.ir

کد پستی:٧٦١٦٨٣١١٨٦

آدرس: بلوار ۲۲ بهمن-ابتداي بلوار ساوه-شركت مهندسی آب و فاضلاب استان كرمان

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان کرمان می باشد.

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.


بازدید امروز: 122

بازدید دیروز: 888

بازدید ماه: 26185

بازدید سال: 344165

بازدید کل: 2538320

شعارسال:

جهش تولید