جهش تولید با مشارکت مردم

تاریخچه

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان (سهامی خاص) طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در دی ماه ۱۳۶۹ مبنی بر تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب در سراسر کشور، در تاریخ 1370/10/17 به شماره ثبت 1966 در اداره ثبت شرکت‌ها با مالکیت صنعتی شهرستان کرمان به ثبت رسیده است و با انتقال اموال و دارئی‌ها و تاسیسات آب شهری و (تاسیسات دفع فاضلاب) از شرکت‌ها و دستگاه‌های قبلی در چهارچوب قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب و قانون تجارت، با مرکزیت شهر کرمان، آغاز بکار نموده است.

از ابتدای سال 1388 امور آب و فاضلاب رفسنجان و از ابتدای سال 1390 امور آب و فاضلاب سیرجان از شرکت منفک شدند و تحت عنوان شرکت‌های تبصره 2 آغاز به کار نموده‌اند.

در پایان اسفند ماه 1398 بر اساس مصوبه شماره 114447/ت 57223هـ مورخ 1398/9/10 هیات وزیران و مصوبه شماره 3861069 مورخ 1398/7/14 شورای عالی اداری کشور، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و شهری ادغام و شرکت یکپارچه استانی فعالیت خود را آغاز نموده است.

جستجو سایت