جهش تولید با مشارکت مردم

آمار و داده‌ها (شفافیت عمومی دستگاه)

عنوانلینک
مشاهده آگهی مناقصات و مزایداتمشاهده
اطلاعات تفضیلی هزینه‌کرد 1402دانلود
فهرست قراردادها با جزئیات 1402دانلود
فهرست مناقصات و مزایدات 1402دانلود
فهرست مجوزهای اعطایی 1402دانلود
گزارش وضعیت ارائه خدمات 1402دانلود
اطلاعات تفضیلی هزینه‌کرد 1401دانلود
فهرست مجوزهای اعطایی 1401دانلود
آمار 1401دانلود
فهرست مناقصات و مزایدات 1401دانلود
اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد 1400دانلود
فهرست قراردادها با جزئیات 1401دانلود
فهرست قراردادها با جزئیات 1400دانلود
آمار 1400دانلود

جستجو سایت