جهش تولید با مشارکت مردم

آبرسانی به روستای سرگز دهنو و ساخت مخزن روستاهای معدن آبدشت و ده شیخ ارزوئیه

فراخوان مناقصه عمومی آگهی شماره : 182/د/6- 1401 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی با موضوع : آبرسانی به روستای سرگز دهنو و ساخت مخزن روستاهای معدن آبدشت و ده شیخ ارزوئیه از محل اعتبار عمرانی را با برآورد 25.176.895.510 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 1.258.844.776 ریال به شماره فراخوان : 20010059630000236 سامانه ستاد ایران، با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر در رشته آب صادره از ساجات و گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، دعوت می شود.
کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برنامه زمانی مناقصه :

 • مهلت خرید اسناد مناقصه : از روز یکشنبه مورخ 1401.06.06 لغایت چهارشنبه مورخ 1401.06.09
 • مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401.06.19
 • تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401.06.19
 • زمان برگزاری مناقصه : ساعت 09:15 روز یکشنبه تاریخ 1401.06.20
  لازم به ذکر است در زمان بازگشایی پاکات مناقصه، یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند در جلسه حضور داشته باشد.
  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
  اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021
  دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت