جهش تولید با مشارکت مردم

آبرسانی به مجتمع روستایی ساردوئیه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 154/د/5 – 1401
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : آبرسانی به مجتمع روستایی ساردوئیه را با برآورد : 34.987.394.620 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 1.749.500.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000209 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.05.15 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1401.05.22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1401.06.01
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 تاریخ 1401.06.01
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401.06.02
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت