جهش تولید با مشارکت مردم

آبرسانی به مجتمع روستایی ساردوئیه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 184/و/6-1401 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : آبرسانی به مجتمع روستایی ساردوئیه را با برآورد 34.987.394.620 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 1.749.500.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000240 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.06.07 می باشد.

 • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401.07.06
 • مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ: 1401.07.16
 • تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 مورخ : 1401.07.16
  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:15 روز یکشنبه تاریخ 1401.07.17
  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
  آدرس کرمان بلوار ۲۲ بهمن- شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها و تلفن :03433222282
  اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456-021
  دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مستندات و اسناد

جستجو سایت