جهش تولید با مشارکت مردم

آسفالت خطوط و انشعابات پراکنده دهبکری

فراخوان مناقصه عمومی آگهی شماره : 121/ب/04- 1402 م شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل : موضوع : آسفالت خطوط و انشعابات پراکنده دهبکری را با برآورد 16.244.056.698 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 812.203.000 ریال به شماره فراخوان : 2002005963000153 سامانه ستاد. از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر در رشته آب با حداقل رتبه 5 از ساجات و همچنین صلاحیت ایمنی (معتبر) صادره از اداره کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد. تاریخ انتشار مناقصه: روز چهارشنبه تاریخ 1402.04.14 مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1402.04.23 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1402.05.02 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1402.05.02 زمان برگزاری مناقصه: ساعت 09:15 صبح روز سه شنبه تاریخ 1402.05.03 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت