جهش تولید با مشارکت مردم

آگهی مناقصه شماره 14/الف/03-1401 م


شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع : حفر 4 حلقه چاه به نام های (بند چاه رضا،جابجایی سورگ آباد,گلو آزاد شهر و زیارت بچه شهرستان قلعه گنج) را با برآورد 16.236.409.172 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار 811.820.460 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2001005963000054 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته آب و همچنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ 1401.03.23 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.

 • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1401.03.10 می باشد.
 • مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ: 1401.04.04
 • تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14 روز شنبه مورخ : 1401.04.04
 • زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 11:00 صبح روز یکشنبه مورخ: 1401.04.05
  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
  آدرس کرمان بلوار ۲۲ بهمن- شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها و تلفن :03433222282
  اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021
  دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768
  مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت