جهش تولید با مشارکت مردم

اجاره ماشین الات سبک و سنگین رفع اتفاقات کرمان

آگهی مناقصه شماره : 287/الف/12- 1402 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه شماره : 287/الف/12- 1402 م ، موضوع : اجاره ماشین الات سبک و سنگین رفع اتفاقات کرمان را با برآورد : 48.290.041.600 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 2.414.502.080 ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2002005963000366 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در خدمات عمومی از اداره کار و رفاه اجتماعی و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود. جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1403.02.09 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ: 03/02/1403 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت ۱۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ : 20/02/1403
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 13:۰۰ روز پنج شنبه مورخ : 20/02/1403
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ: 22/02/1403
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن – شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان دفتر قراردادها و تلفن ۰۳۴۳۳۲۲۲۲۸۲
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۱۴۵۶-۰۲۱
دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت