جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای آسفالت نوار حفاری انشعابات و خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کرمان

فراخوان مناقصه عمومی آگهی شماره 218 / ج/ 08 – 1401م

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل موضوع : اجرای آسفالت نوار حفاری انشعابات و خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کرمان را با براورد  12.357.109.875 ریال و  مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 617.900.000 ریال به شماره فراخوان 2001005963000283 سامانه ستاد.

از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر در رشته راه و ترابری با حداقل رتبه 5 از ساجات همچنین صلاحیت ایمنی (معتبر) صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، می باشند، دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه : روز دوشنبه تاریخ 1401.08.16

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1401.08.25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 1401.08.25

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 14:00 روز  شنبه مورخ 1401.9.5

زمان برگزاری مناقصه : 9صبح روز یک شنبه تاریخ 1401.09.6

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت