جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای آسفالت نوار حفاری انشعابات و خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کرمان

فراخوان مناقصه عمومی آگهی شماره 235 / ج/ 09 – 1401م (15 آذر)
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل موضوع : اجرای آسفالت نوار حفاری انشعابات و خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کرمان را با براورد 12.357.109.875 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار :
617.900.000 ریال به شماره فراخوان 2001005963000304 سامانه ستاد.
از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از
کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر در رشته راه و ترابری با حداقل رتبه 5 از ساجات همچنین صلاحیت ایمنی
(معتبر) صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، می باشند، دعوت می شود.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه : روز شنبه تاریخ 1401.09.15
مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1401.09.23
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 1401.10.04
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401.10.04
زمان برگزاری مناقصه 9 صبح روز دوشنبه تاریخ 1401.10.05
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت