جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای باقیمانده خط انتقال و بخشی از ناحیه A شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر و بخشی از مسکن ملی شهر جیرفت

فراخوان مناقصه عمومی شماره 146 / ب/ 5 – 1401 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع: اجرای باقیمانده خط انتقال و بخشی از ناحیه A شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر و بخشی از مسکن ملی شهر جیرفت از محل اعتبار عمرانی را با براورد 65.836.742.048 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 3.292.000.000 ریال به شماره فراخوان: 2001005963000199 سامانه ستاد ایران، با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته آب صادره از ساجات و گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، دعوت می شود.
کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
برنامه زمانی مناقصه :

 • مهلت خرید اسناد مناقصه : از روز دوشنبه مورخ 1401.05.10 لغایت سه شنبه 1401.05.18
 • مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1401.05.29
 • تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401.05.29
 • زمان برگزاری مناقصه: ساعت 09:15 روز یکشنبه مورخ 1401.05.30
  لازم به ذکر است در زمان بازگشایی پاکات مناقصه، یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند در جلسه حضور داشته باشد.
  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
  آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
  اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021
  دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت