جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای بخشی از زون N شبکه جمع آوری فاضلاب ماهان

آگهی مناقصه شماره ۳۳ /الف /04- 1403 م . ع شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه شماره : 33/الف/۰۴ – ۱۴۰۳ م . ع، موضوع : اجرای بخشی از زون N شبکه جمع آوری فاضلاب ماهان را با برآورد : 21.845.755.580 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: 1.092.288.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان ۲ نفر و به شماره ۲۰۰۳۰۰٥٩٦۳۰۰۰۰۷۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته آب و رتبه ه و هم چنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹ روز چهارشنبه مورخ 27/۰۴/1403 به سامانه ستاد مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است. مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 08 روز چهارشنبه : 1403.04.20 می باشد. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ : 1403.05.08 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت ١٤ روز دوشنبه مورخ : 1403.05.08 زمان بازگشایی پاکت ها ساعت ٠٨:٤٥ صبح روز سه شنبه مورخ 1403.05.09 لازم به ذکر است : – در جلسه ی گشایش پاکات مناقصه، یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند حضور داشته باشد. – ضمانت نامه میتواند به یکی از روش های زیر ارائه شود : الف -۱ ضمانت نامه بانکی : جهت شرکت در مناقصه، لازم است شرکت کنندگان نسبت به ارائه «ضمانت نامه فرایند ارجاع کار» منطبق بر آخرین نسخه آیین نامه تضمین معاملات دولتی اقدام نمایند بدیهی است ارائه ی هرگونه ضمانت نامه خارج از فرمت آئین نامه از جمله ضمانت نامه «شرکت در مناقصه» قابل پذیرش نمی باشد و شرکت کننده از ادامه روند مناقصه حذف خواهد شد) . – ضمانت نامه مربوط به موضوع مناقصه باید به مدت ۱۰۰روز از آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس : کرمان – بلوار ۲۲ بهمن – شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان دفتر قراردادها و تلفن ۳۴۳۳۲۲۲۲۸۲ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۱۴۵۶-۰۲۱ دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت