جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کهنوج

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 42/الف/03- 1402 م شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کهنوج را با برآورد : 34.637.144.236 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 1.731.857.212 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2002005963000059 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته آب حداقل رتبه 5 و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه تاریخ 1402.03.09 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 24/03/1402 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 05/04/1402 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 15:00 روز دوشنبه تاریخ 05/04/1402 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:15 صبح روز سه شنبه تاریخ 06/04/1402 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت