جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای بخش پسماند تصفیه خانه آب شهر سیرجان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی شماره 108/ ب/ 04 – 1402 م شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع: اجرای بخش پسماند تصفیه خانه آب شهر سیرجان را با براورد 204.057.663.321 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار در مناقصه : 10.081.153.267 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2002005963000131 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته آب رتبه 5 و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1402.04.19 به سامانه ستاد مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ : 1402.04.06 می باشد. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 19:00 روز پنج شنبه مورخ 1402.04.29 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1402.04.29 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 صبح روز شنبه تاریخ 1402.04.31 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت