جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای خطوط انتقال آبرسانی شهر کرمان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره 244/الف/09- 1401 م

شرکت آب و فاضلاب استان کران در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : اجرای خطوط انتقال آبرسانی شهر کرمان را با برآورد : 19.425.086.344 ریال همراه با ارزیابی کیفی با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 971.254.320 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 5 نفر و به شماره 2001005963000313 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته آب حداقل رتبه 5 و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کر و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه تاریخ 1401.09.28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401.10.08

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1401.10.24

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 15:00 روز شنبه تاریخ 1401.10.24

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401.10.25

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت