جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای خط انتقال آب سرآسیاب فرسنگی شهر کرمان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره 262 / ب/ 11 – 1401م  (3 بهمن)

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع: اجرای خط انتقال آب سرآسیاب فرسنگی شهر کرمان را با براورد  26.728.562.075 ریال همراه با ارزیابی کیفی با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 1.336.428.110 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000337  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته آب حداقل رتبه 5  و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.11.02  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 1401.11.10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1401.11.24

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 14:30 روز دوشنبه تاریخ 1401.11.24

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ  1401.11.25

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت