جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای خط برق ایستگاه پمپاژ شهرستان سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی آگهی شماره 226 / ب/ 08 – 1401م (19 آبان)
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل موضوع : اجرای خط برق ایستگاه پمپاژ شهرستان سیرجان
را با براورد 13.986.958.920 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 699.500.000 ریال به شماره فراخوان
2001005963000284 سامانه ستاد.
از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا
از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر در رشته نیرو (تاسیسات برق) با حداقل رتبه 5 از ساجات همچنین صلاحیت
ایمنی (معتبر) صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، می باشند، دعوت می شود.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه : روز پنج شنبه تاریخ 1401.08.19
مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1401.08.26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1401.9.7
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401.9.7
زمان برگزاری مناقصه : ساعت 9 روز سه شنبه تاریخ 1401.09.8
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت