جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای خط برق تاسیسات شهرستان رودبار جنوب

فراخوان مناقصه عمومی آگهی شماره : 6/ب/03- 1403م. ع شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه شماره : 6/ب/03- 1403م. ع ، موضوع : اجرای خط برق تاسیسات شهرستان رودبار جنوب را با برآورد : 15.119.371.553 ریال و مبلغ تضمن فرایند ارجاع کار : 755.968.580 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2003005963000023 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته نیرو یا تاسیسات برق صادره از سازمان برنامه و بودجه و مجوز شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رتبه 5 و همچنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود. جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1403.03.16 به سامانه ستاد مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1403.03.06 می باشد. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد ساعت 19 روز شنبه مورخ : 1403.03.26 می باشد. تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1403.03.26 می باشد. زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1403.03.27 می باشد. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت