جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای خط برق چاه آب آشامیدنی روستای دهنو شهداد

آگهی مناقصه شماره : 05/الف/02- 1402 م 

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع : اجرای خط برق چاه آب آشامیدنی روستای دهنو شهداد کرمان را با برآورد : 16.501.528.944 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 825.076.450 ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2002005963000009 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته نیرو و همچنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1402.02.28 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir  موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402.02.20 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ : 1402.03.08

 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ : 1402.03.08

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1402.03.09

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 – 021

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت