جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای خط برق چاه آب آشامیدنی روستای نسک گلباف کرمان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده شماره 246/الف/09- 1401 م

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : اجرای خط برق چاه آب آشامیدنی روستای نسک گلباف کرمان را با برآورد : 9.842.059.906 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 492.103.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2001005963000316 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته نیرو حداقل رتبه 5 و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کر و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : روز سه شنبه تاریخ 1401.09.29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 1401.10.05

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1401.10.17

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 15:00 روز شنبه تاریخ 1401.10.17

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:30 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401.10.18

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت