جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای شبکه توزیع مناطق پراکنده شهر راور

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده شماره 277/ب/11-1401 م شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی : موضوع اجرای شبکه توزیع مناطق پراکنده شهر راور را با برآورد : 26.477.933.174 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار در مناقصه 1.323.896.660 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000358 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته آب حداقل رتبه 5 و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز چهارشنبه تاریخ 1401.11.12 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401.11.26 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1401.12.06 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 1401.12.06 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401.12.07 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت