جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای مخزن 2000 مترمکعبی زهکلوت

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 129/ج/5- 1401 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : اجرای مخزن 2000 مترمکعبی زهکلوت را با برآورد : 96.241.341.586 ریال همراه با ارزیابی کیفی با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 4.812.100.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000186 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.05.01 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1401.05.08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1401.05.22
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 تاریخ 1401.05.22
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:15 روز یکشنبه تاریخ 1401.05.23
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت