جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای مخزن 3000 مترمکعبی شهرستان بلوک

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 80/ب/4-1401
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اجرای مخزن 3000 مترمکعبی شهرستان بلوک را با برآورد 108.553.916.801 ریال همراه با ارزیابی /کیفی با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 5.427.700.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000124 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.04.06 می باشد . مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز یکشنبه تاریخ 1401.04.12 . مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 1401.04.26 و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 تاریخ 1401.04.26
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:30 روز سه شنبه تاریخ 1401.04.28
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان –دفتر قراردادها و تلفن : 03433222282
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مستندات و اسناد

جستجو سایت