جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای مخزن 500 مترمکعبی و حوضچه مجتمع دشت مهران رودبار جنوب

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 139/ج/5- 1401 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : اجرای مخزن 500 مترمکعبی و حوضچه مجتمع دشت مهران رودبار جنوب را با برآورد : 11.896.847.702 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 594.850.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000195 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.05.09 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1401.05.15
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1401.05.26
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401.05.26
زمان برگزاری مناقصه: ساعت 09:00 صبح روز شنبه تاریخ 1401.05.29
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت