جهش تولید با مشارکت مردم

اجرای 2 باب مخزن 100 مترمکعبی موسی آباد و دهسرد (رابر و ارزوئیه)

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 38/الف/03- 1402 م شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : اجرای 2 باب مخزن 100 مترمکعبی موسی آباد و دهسرد (رابر و ارزوئیه) را با برآورد : 12.941.637.915 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 647.082.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2002005963000055 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته آب حداقل رتبه 5 صادره از ساجات و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . – تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه تاریخ 1402.03.10 می باشد. – مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت 19:00 روز سه شنبه تاریخ 23/03/1402 – مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 03/04/1402 – مهلت زمانی ارائه ضمانت نامه تا ساعت 13:00 روز شنبه تاریخ 03/04/1402 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 04/04/1402 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت