جهش تولید با مشارکت مردم

احداث تاسیسات فاضلاب شهر رفسنجان و واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار
احداث تاسیسات فاضلاب شهر رفسنجان و واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه
(مزایده)- یک مرحله ای
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، بند «ت» تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 و ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب سال 1369 ، احداث تاسیسات فاضلاب شهر رفسنجان و واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه به روش بیع متقابل به منظور کاربری در صنعت و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف – شرح مختصری از پروژه :

 • موضوع پروژه : احداث تاسیسات فاضلاب شهر رفسنجان و واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه شامل : تامین مالی هزینه، تهیه مصالح و اجرای حدود 700 کیلومتر شبکه و خطوط انتقال فاضلاب و هزینه ی اجرا شامل تهیه، حمل و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و احداث ساختمانهای جنبی و فرآیندی دو مدول تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ورودی فاضلاب به حجم 40483 مترمکعب در شبانه روز.
 • سرمایه پذیر : شرکت آب و فاضلاب استان کرمان.
 • مشاور : ری آب.
 • دوره احداث : 3 سال.
 • دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی
 • راندمان تصفیه : 80 درصد.
 • جمعیت تحت پوشش 180.000 نفر.
 • میزان پساب قابل واگذاری در سال افق : 8.6 میلیون مترمکعب در سال
 • محل اجرا : شهر رفسنجان.
  ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری :
 • سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
 • تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی : سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند از تاریخ 1401.05.01 لغایت پایان وقت اداری 1401.05.11 جهت دریافت اسناد ارزیابی با در دست داشتن نامه اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاری در طرح تاسیسات فاضلاب شهر رفسنجان به روش بیع متقابل به آدرس بلوار 22 بهمن ابتدای بلوار ساوه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان مراجعه نمایند.
 • محل و زمان تحویل مدارک درخواستی : مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 1401.05.27 و محل تحویل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان می باشد.
 • بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قرارادادی دعوت به عمل خواهد آمد.
 • سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
  مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت