جهش تولید با مشارکت مردم

احداث مخزن و تکمیل خط انتقال روستای چاه مزارع

آگهی مناقصه شماره 83/ب/04-1401 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع : احداث مخزن و تکمیل خط انتقال روستای چاه مزارع شهرستان سیرجان را با برآورد 14.747.913.520 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار 737.395.676 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000130 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته آب و همچنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹ روز یکشنبه مورخ 1401.04.12 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.

 • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1401.04.07 می باشد.
 • مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت ۱۹ روز پنج شنبه مورخ: 1401.04.23
 • تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ : 1401.04.23
 • زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10:15 صبح روز شنبه مورخ: 1401.04.25
  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
  آدرس کرمان بلوار ۲۲ بهمن- شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها و تلفن :03433222282
  اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021
  دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مستندات و اسناد

جستجو سایت