جهش تولید با مشارکت مردم

احداث مخزن 300مترمکعبی روستای افزاد ده خواجه شهرستان کوهبنان

آگهی مناقصه شماره 103 / ج/ 04 – 1401 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه با موضوع احداث مخزن 300مترمکعبی روستای افزاد ده خواجه شهرستان کوهبنان را با برآورد 6.947.667.179 ریال و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار347.383.360 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000157 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته آب و همچنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 20 /4 / 1401 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1401.04.14 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1401.05.01
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 تاریخ 1401.05.01
زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت 10:00 روز یکشنبه تاریخ 1401.05.02
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن، نبش بلوار ساوه، شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت