جهش تولید با مشارکت مردم

احیاء و بهسازی چاههای آب شرب شمال استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 89/الف/4-1401 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی با موضوع احیاء و بهسازی چاههای آب شرب شمال استان کرمان را با برآورد 15.229.426.810ر یال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 761.412.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2001005963000134 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.04.09 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت 19:00 روز پنج شنبه 1401.04.16 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 1401.04.26 و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 تاریخ 1401.04.26
زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت 10:30 روز سه شنبه تاریخ 1401.04.28
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت