جهش تولید با مشارکت مردم

ارائه خدمات پشتیبانی و بروز رسانی و امنیت شبکه

آگهی مناقصه عمومی شماره 30 / الف/ 3 – 1402 م 

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی با موضوع: ارائه خدمات پشتیبانی و بروز رسانی و امنیت شبکه به شماره سامانه ستاد ایران : 2002005963000045 را با براورد  9.636.581.682 ریال و  مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 481.830.000 ریال از محل اعتبارات داخلی با حداقل تعداد : 2 نفر به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای مجوز نظام صنفی رایانه ای استان کرمان و دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک و صلاحیت ایمنی معتبر دارای مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، می باشند، دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

برنامه زمانی مناقصه :

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 06/03/1402 می باشد.

– مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 11/03/1402

– مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 1402.03.23

– تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 13:00 تاریخ 1402.03.23

– زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:00 روز چهارشنبه تاریخ  1402.03.24

لازم به ذکر است در جلسه ی بازگشایی پاکات مناقصه، یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند در جلسه حضور داشته باشد.

– ضمانت نامه می تواند به یکی از روش های زیر ارائه شود :

الف 1- ضمانت بانکی : جهت شرکت درمناقصه، لازم است شرکت کنندگان نسبت به ارائه «ضمانت نامه فرایند ارجاع کار» منطبق بر آخرین نسخه آیین نامه تضمین معاملات دولتی اقدام نمایند (بدیهی است ارائه ی هر گونه ضمانت نامه خارج از فرمت آئین نامه از جمله ضمانت نامه «شرکت در مناقصه» قابل پذیرش نمی باشد و شرکت کننده از ادامه روند مناقصه حذف خواهد شد).

– ضمانت نامه مربوط به موضوع مناقصه باید به مدت 3 ماه از آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

الف- 2- فیش واریزی :

– ارائه فیش واریز وجه نقد به حساب بانکی سپرده حساب زیر :

– مناقصه های داخلی : به حساب بانک ملت به شماره 1860819577 با شناسه واریز 26574803023164 بنام شرکت آب و فاضلاب کرمان.

آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن- نبش بلوار ساوه ، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت