جهش تولید با مشارکت مردم

انجام امور خدماتی ستاد و شهرستان های تحت پوشش استان کرمان

آگهی مناقصه شماره 219 / الف/ 09 – 1401م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی با موضوع: انجام امور خدماتی ستاد و شهرستان های تحت
پوشش استان کرمان به شماره سامانه ستاد ایران : 2001005963000278 را با براورد 28.731.971.075 ریال و مبلغ
تضمین فرایند ارجاع کار : 1.437.000.000 ریال از محل اعتبارات داخلی با حداقل تعداد پیمانکاران 2 شرکت به پیمانکاران
واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر در رشته خدمات عمومی با حداقل رتبه 5 با مجوز ز اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی معتبر دارای مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود. کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
برنامه زمانی مناقصه :
مهلت خرید اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ 1401.09.12 لغایت پنجشنبه مورخ 1401.09.17
مهلت زمانی ارائه تحویل پاکت ضمانت نامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401.09.28
زمان برگزاری مناقصه : ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1401.09.29
لازم به ذکر است :در جلسه ی گشایش پاکات مناقصه، یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند حضور داشته باشد.

 • ضمانت نامه می تواند به یکی از روش های زیر ارائه شود :الف 1- ضمانت بانکی : جهت شرکت درمناقصه، لازم است شرکت
  کنندگان نسبت به ارائه «ضمانت نامه فرایند ارجاع کار» منطبق بر آخرین نسخه آیین نامه تضمین معاملات دولتی اقدام نمایند
  (بدیهی است ارائه ی هر گونه ضمانت نامه خارج از فرمت آئین نامه از جمله ضمانت نامه «شرکت در مناقصه» قابل پذیرش نمی
  باشد و شرکت کننده از ادامه روند مناقصه حذف خواهد شد).- ضمانت نامه مربوط به موضوع مناقصه باید به مدت 3 ماه از آخرین
  تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.
  الف- 2- فیش واریزی :- ارائه فیش واریز وجه نقد به حساب بانکی سپرده حساب زیر :- مناقصه های داخلی : به حساب بانک ملت
  به شماره 1860819577 با شناسه واریز 26574803023164 بنام شرکت آب و فاضلاب کرمان.آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن-
  نبش بلوار ساوه ، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد
  جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456-021دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مستندات و اسناد

جستجو سایت