جهش تولید با مشارکت مردم

انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری ترمیم و بازسازی تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهرستان راور

فراخوان مناقصات عمومی آگهی شماره : 173/ب/5- 1401 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل : موضوع : انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری ترمیم و بازسازی تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهرستان راور را با برآورد 26.190.270.745 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 1.309.700.000 ریال به شماره فراخوان : 20010059630000230 سامانه ستاد.
از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر در رشته آب یا تاسیسات با حداقل رتبه 5 از ساجات یا مجوز (معتبر) در رشته بهره برداری از تاسیسات آب و خطوط انتقال و مخازن آب از آب و فاضلاب کشور و همچنین صلاحیت ایمنی (معتبر) صادره از اداره کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود.
کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه: روز سه شنبه تاریخ 1401.06.01
مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19:00 روز یکشنبه تاریخ 1401.06.06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : تا ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1401.06.16
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 1401.06.16
زمان برگزاری مناقصه: ساعت 08:00 صبح روز شنبه تاریخ 1401.06.19
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت