جهش تولید با مشارکت مردم

بازسازی تابلوهای راه انداز پمپاژهای استان

آگهی مناقصه شماره : 84/ب/03- 1402 م شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع : بازسازی تابلوهای راه انداز پمپاژهای استان را با برآورد : 60.484.764.485 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 3.024.238.230 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2002005963000104 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته حفاری و همچنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 07/04/1402 به سامانه ستاد مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman موجود می باشد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 24/03/1402 می باشد. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 17/04/1402 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 13:00 روز شنبه تاریخ 17/04/1402 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:45 صبح روز یکشنبه تاریخ 18/04/1402 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت