جهش تولید با مشارکت مردم

بازسازی شبکه و انشعابات آب در سطح مجتمع های بم

فراخوان مناقصه عمومی آگهی شماره : 36/الف/3- 1402 م

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل :

موضوع : بازسازی شبکه و انشعابات آب در سطح مجتمع های بم را با برآورد  53.853.383.527 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 2.692.700.000 ریال به شماره فراخوان : 2002005963000047 سامانه ستاد.

از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به  برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر در رشته آب با حداقل رتبه 5 از ساجات و همچنین صلاحیت ایمنی (معتبر) صادره از اداره کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه: روز دوشنبه تاریخ 1402.03.08

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه تاریخ 1402.03.18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1402.03.29

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1402.03.29

زمان برگزاری مناقصه: ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه تاریخ  1402.03.30

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:  آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 – 021

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت