جهش تولید با مشارکت مردم

بازسازی و نصب انشعابات و تعویض کنتور شهر کرمان

آگهی مناقصه شماره 220 / ب/ 08 – 1401م 

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی بازسازی و نصب انشعابات و تعویض کنتور شهر کرمان را با براورد  53.812.273.220 ریال همراه با ارزیابی کیفی با  مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار  در مناقصه: 2.690.613.670 از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000279  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به  برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته آب حداقل رتبه 5 صادره از ساجات و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1401.08.14  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت 19:00 روز شنبه 1401.08.21

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 روز  شنبه مورخ 1401.09.05

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 15:00 روز  شنبه مورخ 1401.09.05

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:30 صبح روز یکشنبه مورخ  1401.09.06

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت