جهش تولید با مشارکت مردم

بهره برداری،نگهداشت (نگهداری برنامه ای) ،تعمیرات و انجام امور مشترکین،بهداشت،ایمنی و محیط زیست

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت آب و فاضلاب شهرستان سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی شماره 1/الف/02/1403/م با موضوع “بهره برداری،نگهداشت (نگهداری برنامه ای) ،تعمیرات و انجام امور مشترکین،بهداشت،ایمنی و محیط زیست مربوط به تاسیسات آب شرب شهرستان سیرجان (سیرجان،نجف شهر،حومه شمالی،خیرآباد کفه و روستاهای تابعه شهرهای فوق)” را با برآورد 194.394.100.878 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار 9.720.000.000 از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2003094984000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت ،قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:تاریخ 1403.02.29 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1403.03.02 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 1403.03.13 و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 روز یکشنبه 1403.03.13 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاریخ 1403.03.16 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف : آدرس: سیرجان،میدان امام حسین (ع) –خیابن قدس-دفتر قراردادها و تلفن :03442201964 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در :سامانه مرکز تماس 41934-٠٢١ دفتر ثبت نام ٨٨٩٦٩٧٣٨ و ٨٥١٩٣٧٦٨

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب سیرجان

مستندات و اسناد

جستجو سایت