جهش تولید با مشارکت مردم

تامین برق باقرآباد و ایستگاه پمپاژ شهر کرمان

آگهی مناقصه شماره : 266/الف/11- 1402 م شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه شماره : 266/الف/11- 1402 م ، موضوع : تامین برق باقرآباد و ایستگاه پمپاژ شهر کرمان را با برآورد : 5.213.539.981 ریال و مبلغ تضمن فرایند ارجاع کار : 260.677.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2002005963000325 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته نیرو رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجه و همچنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود. جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1402.12.02 به سامانه ستاد مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman موجود می باشد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 08:00 صبح روز پنج شنبه مورخ 1402.11.26 می باشد. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت 19 روز شنبه مورخ : 1402.12.12 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1402.12.12 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:15 صبح روز یکشنبه مورخ 1402.12.13 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت