جهش تولید با مشارکت مردم

تامین خودرو سبک با راننده جهت استفاده امور آبفا شهرستان کرمان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره : 77/ب/03- 1402 م شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : تامین خودرو سبک با راننده جهت استفاده امور آبفا شهرستان کرمان را با برآورد : 16.336.550.880 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 1.633.655.100 ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2002005963000096 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته خدمات عمومی رتبه بندی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و دارای مجوز از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی حداقل رتبه 7 و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ 1402.03.20 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز یکشنبه تاریخ 28/03/1402 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 07/04/1402 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 13:00 روز چهارشنبه تاریخ 07/04/1402 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:30 صبح روز شنبه تاریخ 10/04/1402 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت