جهش تولید با مشارکت مردم

تامین خودرو ستاد شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

آگهی مناقصه شماره 223/الف/8-1401 م

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی با موضوع :تامین خودرو ستاد شرکت آب و فاضلاب استان کرمان به شماره سامانه ستاد ایران 2001005963000282 را با برآورد : 20.251.434.240 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار:1.012.580.000 ریال از محل اعتبارات داخلی با حداقل تعداد:2 نفر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر در خدمات عمومی و دارای مجوز از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، با حداقل رتبه 7 با مجوز از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی معتبر داری مجوز از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و دارای مجوز سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ،دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

برنامه زمانی مناقصه:

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.08.15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت 19:00 روز چهارشنبه 1401.08.25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 روز  دوشنبه مورخ 1401.08.30

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 14:00 روز  مورخ1401.08.30

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:15 روز سه شنبه مورخ  1401.09.01

لازم به ذکر است:

-در جلسه گشایش پاکات مناقصه: یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند حضور دارشته باشد.

-ضمانت نامه می تواند به یکی از روش های زیر ارائه شود:

الف 1- ضمانت نامه بانکی: جهت شرکت در مناقصه ،لازم است شرکت کنندگان نسبت به ارائه ضمانت نامه فرانید ارجاع کار منطبق بر آخرین نسخه آیین نامه تضمین معاملات دولتی اقدام نمایند (بدیهی است ارائه هر گونه ضمانت نامه خارج از فرمت آیین نامه از جمله ضمانت نامه “شرکت در مناقصه” قابل پذیرش نمی باشد و شرکت کننده از ادامه روند مناقصه حذف خواهد شد .

-ضمانت نامه مربوط به موضوع مناقصه باید به مدت 3 ماه از آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

الف-2 فیش واریزی:

-ارائه فیش واریزوجه نقد به حساب بانکی سپرداه زیر:

-مناقصه های داخلی: به حساب بانک ملت به شماره 18608190577 با شناسه واریز 26574803023164 بنام شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن-نبش بلوار ساوه،شرکت آب و فاضلاب استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن 03433222282

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت