جهش تولید با مشارکت مردم

تامین خودرو ستاد شرکت آب و فاضلاب استان کرمان به شماره سامانه ستاد ایران

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی با موضوع : تامین خودرو ستاد شرکت آب و فاضلاب استان کرمان به شماره سامانه ستاد ایران : 2001005963000294 را با برآورد  20.251.434.240 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 1.012.580.000 ریال از محل اعتبارات داخلی با حداقل تعداد : 1  نفر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های که دارای گواهی صلاحیت معتبر در خدمات عمومی و دارای مجوز از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ، با حداقل رتبه 7 با مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی معتبر دارای مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای مجوز سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برنامه زمانی مناقصه :

– تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.09.02 می باشد.

– مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401.09.09

– مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401.09.19

– تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 مورخ 1401.09.19

– زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:15 روز یکشنبه تاریخ 1401.09.20

لازم به ذکر است :

– در جلسه ی گشایش پاکات مناقصه، یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند حضور داشته باشد.

– ضمانت نامه می تواند به یکی از روش های زیر ارائه شود :

الف 1- ضمانت بانکی : جهت شرکت درمناقصه، لازم است شرکت کنندگان نسبت به ارائه «ضمانت نامه فرایند ارجاع کار» منطبق بر آخرین نسخه آیین نامه تضمین معاملات دولتی اقدام نمایند (بدیهی است ارائه ی هر گونه ضمانت نامه خارج از فرمت آئین نامه از جمله ضمانت نامه «شرکت در مناقصه» قابل پذیرش نمی باشد و شرکت کننده از ادامه روند مناقصه حذف خواهد شد).

– ضمانت نامه مربوط به موضوع مناقصه باید به مدت 3 ماه از آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

الف- 2- فیش واریزی :

– ارائه فیش واریز وجه نقد به حساب بانکی سپرده حساب زیر :

– مناقصه های داخلی : به حساب بانک ملت به شماره 1860819577 با شناسه واریز 26574803023164 بنام شرکت آب و فاضلاب کرمان.

آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن- نبش بلوار ساوه ، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت