جهش تولید با مشارکت مردم

تامین وسائط نقلیه سبک و راننده جهت استفاده امور آبفا شهرستان کرمان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

مناقصه عمومی شماره 253/الف/10- 1401 م

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : تامین وسائط نقلیه سبک و راننده جهت استفاده امور آبفا شهرستان کرمان را با برآورد 9،359،193،600 ریال به همراه ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 467،959،680 ریال را از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2001005963000325 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته خدمات عمومی رتبه بندی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و دارای مجوز از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی حداقل رتبه 7  و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی  می باشند، دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  روز یکشنبه تاریخ 1401.10.18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز یکشنبه تاریخ 1401.10.25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 1401.11.06

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیر خانه شرکت: ساعت 13:00 روز پنج شنبه تاریخ 1401.11.06

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز شنبه تاریخ 1401.11.08

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها و تلفن 03433222282

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 1456-021

دفتر ثبت نام: 88969738 و 8519368

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت