جهش تولید با مشارکت مردم

توسعه و بازسازی پراکنده شبکه توزیع و انشعابات کرمان

آگهی مناقصه شماره ۲۶ / الف / ۰۳ – ۱۴۰۲م با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه شماره : ۲۶ /الف / ۰۳ – ۱۴۰۲ م ، موضوع : توسعه و بازسازی پراکنده شبکه توزیع و انشعابات کرمان را به همراه ارزیابی کیفی با مبلغ برآورد : ۱۳۵,۵۶۷,۹۴۶,۲۲۵ ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار ۶.۷۷۸.۳۹۷,۳۲۰ ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان ۵ نفر و شماره نیاز ۲۰۰۲۰۰۵۹۶۳۰۰۰۰۳۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید لذا از کلیه شرکتهایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته آب رتبه ۵ و هم چنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می،باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ : ١٤٠٢/٠٣/٠٣

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ : ۱٤۰۲/۰۳/۲۹

می باشد.

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ : ١٤٠٢/٠٣/٢٩

زمان بازگشایی پاکتها ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱٤۰۲/۰۳/۳۰

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف آدرس کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان دفتر- قراردادها و تلفن ٠٣٤٣٣٢٢٢٢٨٢

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در :سامانه مرکز تماس ١٤٥٦-٠٢١

دفتر ثبت نام ٨٨٩٦٩٧٣٨ و ٨٥١٩٣٧٦٨

مستندات و اسناد

جستجو سایت