جهش تولید با مشارکت مردم

تکمیل آبرسانی به شهرک بند چاه رضا شهرستان قلعه گنج

آگهی مناقصه شماره 162/ ج/ 05 – 1401م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع: تکمیل آبرسانی به شهرک بند چاه رضا شهرستان قلعه گنج را با براورد 37.008.337.084 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 1.850.416.860 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000220 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته آب و همچنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19روز شنبه مورخ 1401.06.05 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401.05.26 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 1401.06.15
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 1401.06.15
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:45 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401.06.16
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت