جهش تولید با مشارکت مردم

تکمیل حصار تصفیه خانه فاضلاب وکیل آباد ارزوئیه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 102/الف/04- 1402 م شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : تکمیل حصار تصفیه خانه فاضلاب وکیل آباد ارزوئیه را با برآورد : 35.842.854.011 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 1.792.143.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی نقدی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2002005963000127 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته ابنیه حداقل رتبه 5 صادره از ساجات و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . – تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1402.04.04 می باشد. – مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 15/04/1402 – مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 26/04/1402 – مهلت زمانی ارائه ضمانت نامه تا ساعت 19:00 تاریخ 26/04/1402 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:15 روز سه شنبه تاریخ 27/04/1402 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت