جهش تولید با مشارکت مردم

تکمیل مخزن 300 مترمکعبی روستای طرز شهرستان راور

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده شماره 265 / ب/ 11 – 1401م 

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع: تکمیل مخزن 300 مترمکعبی روستای طرز شهرستان راور را با براورد  6.495.164.266 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 324.758.250 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000340  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته آب حداقل رتبه 5  و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه تاریخ 1401.11.02  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز یکشنبه تاریخ 1401.11.09

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 1401.11.19

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 1401.11.19

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:15 صبح روز یکشنبه مورخ  1401.11.23

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت