جهش تولید با مشارکت مردم

حفر دو چاه رفسنجان (راگه)

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 119/الف/04- 1402 م شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : حفر دو چاه رفسنجان (راگه) را با برآورد : 25.073.399.730 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 1.253.670.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2002005963000150 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته آب حدال رتبه 5 صادره از ساجات و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1402.04.11 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز یکشنبه تاریخ 18/04/1402 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 28/04/1402 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 13:00 تاریخ 28/04/1402 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:30 صبح روز شنبه تاریخ 31/04/1402 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت