جهش تولید با مشارکت مردم

حفر ضربه ای دورانی چاههای 19 و 52 کرمان

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی با موضوع : حفر ضربه ای دورانی چاههای 19 و 52 کرمان را با برآورد 13.545.302.360 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه : 677.265.150 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد : 2 نفر به شماره 2001005963000301 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید . لذا از کلیه شرکتهایی که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته حفاری رتبه بندی از وزارت نیرو یا
مجوز پروانه حفاری از آب منطقه ای حداقل رتبه 5 و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
می باشند دعوت می شود .
کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق
سازند.
– تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.09.06 می باشد.
– مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 1401.09.14
– مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401.09.26
– تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1401.09.26
– زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:30 روز یکشنبه تاریخ 1401.09.27
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن- نبش بلوار ساوه ، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-
۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 – 021
دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مستندات و اسناد

جستجو سایت