جهش تولید با مشارکت مردم

حفر چاه جابجایی 36 دشت جوپاری کرمان

فراخوان مناقصه عمومی آگهی شماره : 138/ج/04- 1402 م شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع : حفر چاه جابجایی 36 دشت جوپاری کرمان را با برآورد : 10.244.179.470 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 512.209.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2002005963000171 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته حفاری رتبه 5 و همچنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 31/04/1402 به سامانه ستاد مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman موجود می باشد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 24/04/1402 می باشد. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 10/05/1402 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 13:00 روز سه شنبه تاریخ 10/05/1402 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:15 صبح روز چهارشنبه تاریخ 11/05/1402 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت