جهش تولید با مشارکت مردم

حفر 2 حلقه چاه آب آشامیدنی جدید 1401 شهر رفسنجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

مناقصه عمومی شماره 252/لف/10- 1401 م

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع حفر 2 حلقه چاه آب آشامیدنی جدید 1401 شهر رفسنجان را با برآورد 23،368،588،753 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 1،168،429،440 ریال را از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2001005963000323 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته حفاری رتبه بندی از وزارت نیرو و یا مجوز پروانه حفاری از آب منطقه ای حداقل رتبه 5 صادره از ساجات و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  روز شنبه تاریخ 1401.10.17 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401.10.28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1401.11.08

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیر خانه شرکت:روز شنبه ساعت 14:30 تاریخ 1401.11.08

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:30 روز یکشنبه تاریخ 1401.11.09

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها و تلفن 03433222282

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 1456-021

دفتر ثبت نام: 88969738 و 8519368

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

…………………………………………

مستندات و اسناد

جستجو سایت